Om UCL

Stabssupport

Understøttelsen af uddannelsernes kvalitetsarbejde involverer en række af UCL’s stabe.

Involverede stabe

Følgende stabe og stabsfunktioner i UCL er involveret i kvalitetsarbejdet:

 • Kvalitet og Evaluering (Tværgående Uddannelsesudvikling)
 • Strategi og Analyse (Ledelsessekretariatet)
 • Studieadministrationen
 • HR og Kommunikation (IT, HR og Kommunikation)

Kvalitet og Evaluering

Kvalitet og Evaluering har opgaveansvaret for den løbende udvikling, driftsunderstøttelse og monitorering af uddannelsernes kvalitetsarbejde.

Konsulenterne i Kvalitet og Evaluering refererer direkte til vicedirektøren for Tværgående Uddannelsesudvikling og samarbejder tæt med vicedirektørerne, uddannelsescheferne og de øvrige stabsenheder.

Kvalitet og Evaluering har centrale opgaver i forhold til at:

 • Gennemføre dimittend- og aftagerundersøgelser i samarbejde med uddannelserne hvert 2. år
 • Monitorere, kontrollere og understøtte, at kvalitetsarbejdet på uddannelserne gennemføres i overensstemmelse med vedtagne procedurer, politikker og formål.
 • Understøtte uddannelsesområderne i deres arbejde, herunder bidrage til hensigtsmæssig organisering og koordinering af processer på tværs af uddannelsesområder.
 • Understøtte UCLs ledelsesniveauer i at analysere og handle på den viden, som kvalitetssystemet genererer, herunder orientere UCLs rektorat i kvalitetsspørgsmål.
 • Sekretariatsbetjene UCLs rektorat ved udarbejdelsen af den årlige institutionsberetning i dialog med vicedirektører og med UCLs rektorat.
 • Sekretariatsbetjene eksterne evalueringspaneler i forbindelse med gennemførsel af evaluering af hele uddannelser.
 • Sikre, at kvalitetssystemet til stadighed lever op til nationale (lov)krav og internationale standarder for videregående uddannelsesinstitutioners kvalitetssikring.
 • Bidrage til grundlag for drøftelse af uddannelsesporteføljen samt udvikling af nyd uddannelser, udbud og ændringer i eksisterende uddannelser.

Strategi og Analyse

Strategi og Analyse har ansvar for at:

 • Rådgive UCLs ledelse om valg og deklaration af kvalitetssystemets målepunkter.
 • Indsamle og behandle studiedata, der vedrører gennemførselstider, dimittendopgørelser, frafaldsstatistik, frafaldsprofiler, frafaldsårsager, karakterer og optag.
 • Koordinere dataindsamling og publicering af det årlige datagrundlag for den fælles beretningsproces.
 • Opgøre, dokumentere og analysere uddannelseskvalitet i UCL på uddannelses- og institutionsniveau.
 • Udarbejde enkeltstående, større dataanalyser med afsæt i prioriterede kvalitetsindsatser.
 • Præsentere løbende statistisk information om uddannelseskvaliteten på platformen data.ucl.dk, så denne altid er tilgængelig for uddannelserne og organisationen.
 • Rådgive uddannelserne, samt de øvrige stabsenheder og UCL’s rektorat om mulighed for specifikke dataudtræk og fremskaffelse af data.

Studieadministrationen

Studieadministrationen har blandt andet ansvar for at:

 • Understøtte uddannelserne i indtastning af studenterdata til dataindsamling ved evaluering af praktik/ klinik, dimittendundersøgelser og censorrapporter.
 • Klargøre materiale til uddannelsesberetning med ex opsætning, korrektur for uddannelserne.
 • Yde sekretærbistand til uddannelsesudvalgenes arbejde.
 • Yde sekretærbistand i uddannelsesudvalgene med at dagsordenssætte punkter med bl.a. kvalitet og sikre flowet i den opfølgende proces.
 • Sagsbehandle eksamensklager fra studerende.
 • Genemføre legalitetskontrol af studieordninger.

HR og Kommunikation

HR understøtter den interne formidling af kvalitetsarbejdet på mit.ucl.dk og samarbejder løbende med Studieadministrationen og konsulenter i Kvalitet og Evaluering om den lovpligtige præsentation af eksamenskarakterer, evalueringsresultater, handleplaner med mere på ucl.dk under Beretninger og resultater samt med uddannelserne om studieordninger, semester- og studieplaner under uddannelsernes sider.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.