Om UCL

Kvalitetspolitik

UCL’s kvalitetspolitik beskriver den kvalitetskultur, der ønskes fremmet i hele organisationen.

Værdier og principper for kvalitetsarbejdet

De principper og værdier, som udgør UCL’s kvalitetspolitik, er formuleret i overensstemmelse med UCL’s  værdier om samarbejde, nysgerrighed og vidensbasering.

Kvalitetspolitikken er reformuleret i 2016 – blandt andet på baggrund af de medarbejdervurderinger og vægtninger, der blev fremført i processen ’Lokale Kvalitetsdrøftelser’. Den blev gennemført i alle UCL’s  uddannelsesfaglige områder (2015-2016) i forbindelse med en gennemgribende reorganisering af kvalitetssystemet i 2014.

Vi måler vores resultater og anerkender de kvalitetsaspekter, der ikke måles

Kvalitetssystemet skal sikre, at der genereres systematiske data om resultater og udfordringer på uddannelserne. Kvantitative data udgør en vigtig ledelsesinformation og giver mulighed for at anlægge overordnede vurderinger af uddannelseskvaliteten.

Målbare resultater vurderes altid med bevidsthed om og anerkendelse af de kvalitetsaspekter, der ikke fremgår af målinger.

Vi sammenligner for at blive bedre og for at lære af hinanden

Kvalitetsarbejdet skal synliggøre styrker og udfordringer på uddannelsesniveau og i UCL som samlet uddannelsesinstitution. Det forbedrer muligheden for at lære af hinandens og andres erfaringer.

Sammenligninger gennemføres med bevidsthed om, at erfaringer ikke altid kan overføres direkte med respekt for forskelle og med det formål at blive bedre til at løse kerneopgaven.

Systematisk vidensopbygning, der kvalificerer handling og dialog

Den viden om uddannelseskvaliteten, der genereres gennem systematisk indsamling og håndtering af nøgletal, tjener til at styrke identifikation og forståelse af de kvalitetsudfordringer, der håndteres på uddannelserne i det daglige.

Denne forståelse anvendes til at kvalificere dialogen om kvalitetsudfordringer i UCL og den måde, der handles på i organisationen.

Åbenhed, tilgængelighed og kvalitetsdialog

UCL’s  kvalitetsarbejde er kendetegnet ved en åben, tilgængelig og inkluderende kultur. Det betyder, at løbende udveksling og dialog med studerende, mellem medarbejdere og mellem forskellige ledelsesniveauer vægtes højt i arbejdet med sikring og udvikling af kvaliteten.

Det betyder også, at UCL offentliggør centrale dokumenter og kvalitetsresultater med relevans for offentligheden.

Ansvarlighed og klar ansvarsfordeling

En velfungerende kvalitetssikring afhænger både af den enkeltes ansvarlighed og af velfungerende strukturer for beslutninger og handling i organisationen.

Derfor er UCL’s  kvalitetssystem baseret på en klar og klart kommunikeret ansvarsfordeling, tydelige krav og velbeskrevne procedurer.

Ensartet og let tilgængelig stabssupport

Det fælles kvalitetsarbejde understøttes af UCL’s stabs- og sekretariatsfunktioner, der yder en koordineret, let tilgængelig og ensartet faglig support til uddannelsesfaglige medarbejdere og ledere på tværs af UCL’s  uddannelsesområder og den geografiske placering af uddannelsesudbud.

Løbende vurdering af kvalitetssystemet

Det vurderes løbende, om kvalitetssystemet opfylder de formulerede formål og stemmer overens med de principper, der skal gælde for arbejdet.

Der sigtes hele tiden mod at lette og forbedre arbejdsgange for medarbejderne og mod at holde en hensigtsmæssig balance mellem aktiviteter til sikring og aktiviteter til udvikling af uddannelseskvaliteten.

Mere om Kvalitetspolitik og -strategi
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.