Socialrådgiveruddannelsen

Studieaktiviteter

Socialrådgiveruddannelsen er organiseret i henhold til den europæiske uddannelsesstandart ECTS, der udtrykker en gennemsnitlig arbejdsbelastning for en studerende i forhold mellem tid og læringsudbytte.

Udgangspunktet er, at et studieår udgør 40 uger, at en studieuge udgør et arbejde for den studerende på 40 timer i gennemsnit. Et studieår opgøres således til 60 ECTS, og den konkrete uddannelsesplanlægning tager afsæt i en studieuge, som i gennemsnit udgør 1½ ECTS.

Studieaktivitetsmodellen giver et samlet overblik over fordelingen af alle studieaktiviteter på de enkelte semestre.De enkelte modulers læringsmål (mål for læringsudbyttet) omfatter den viden, de færdigheder og de kompetencer, som en professionsbachelor som socialrådgiver skal opnå gennem uddannelsen.

Tilegnelsen af viden, færdigheder og kompetencer sker for den enkelte studerende gennem en række forskelligartede studieaktiviteter (studie- og arbejdsformer), hvor nogle aktiviteter mere retter sig mod tilegnelse af viden, andre mod udvikling af færdigheder og atter andre mod opbygning af kompetencer. Studieaktivitetsmodellen er udviklet af professionshøjskolerne i Danmark.

Studieaktivitetsmodellen

Modellen illustrerer fire forskelige hovedtyper af studieaktiviteter, der hver er karakteriseret af forskellige former for samarbejde mellem studerende og undervisere.

Modellen giver– i overensstemmelse med ECTS-systemet – et overblik over alle de læringsaktiviteter, som en studerende kan forventes at indgå i og kan derfor anskueliggøre og formidle til studerende og andre interessenter, hvorledes bekendtgørelsens krav til uddannelsen udmøntes i uddannelsestilrettelæggelsen.

Aktiviteterne i modellen

Den vertikale midterlinje opdeler Studieaktivitetsmodellen i to halvdele.

Den venstre halvdel omhandler aktiviteter, hvor undervisere og studerende deltager sammen i aktiviteterne. Den højre side omhandler aktiviteter, hvor den studerende arbejder mere selvstændigt eller sammen med andre studerende fx i studiegrupper. I begge halvdele sker det dog indenfor de rammer, der er tilrettelagt af modulets underviserteam i læringsplanen.

Opdeles studieaktivitetsmodellen efter den horisontale linje, er det undervisere, der igangsætter aktiviteten i den øverste halvdel. Hvorimod det i den nederste halvdel i højere grad er de studerende selv, der er igangsættere af aktiviteten. I begge halvdele sker det dog indenfor de rammer, der er tilrettelagt af modulets underviserteam i en læringsplan.

Studieaktiviteter på Socialrådgiveruddannelsen

Det enkelte moduls studieaktiviteter er i læringsplanerne er opdelt i kolonner svarende til hver sin kvadrant i studieaktivitetsmodellen.

Fordelingen på de enkelte kvadranter er for det enkelte modul afhængig af, hvilke læringsmål, der skal opfyldes.

Den gennemsnitlige studieaktivitet i modulernes læringsplaner er tilrettelagt, så det for den studerende vil udgøre en arbejdsbyrde svarende til en 40 timers arbejdsuge.

Et modul består af ca. 10 uger, så en modullæringsplan vil tilstræbe ca. 400 timer i sin tilrettelæggelse af studieaktiviteter.

For hver af de fire kolonner vil det antal timer den studerende forventes at arbejde i en af kvadrantens studieformer fremgå af læringsplanen, som en procentdel af modulets samlede timetal (10 ugers modul a 40 timer pr. uge i alt 400 timer pr. modul).

Timetallene for de enkelte kolonner vil veksle med modulerne læringsmål og dermed angive vægtningen og progressionen fra modul til modul mellem de samlede studieaktiviteter.

Det enkelte moduls studieaktivitets fordeling i forhold til Studieaktivitetsmodellen kan i se i oversigten til højre.

Studieaktiviteter på Socialrådgiveruddannelsen

 

Moduler på ny studieordning

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5

Moduler på gammel studieordning

4. semester
5. semester
6. semester
7. semesterDet er et fuldtidsjob at være studerende

Hent vores folder om studieaktivitetsmodellen

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.