Pædagoguddannelsen

Struktur, fag og specialisering

Pædagoguddannelsens første år er fælles for alle. Derefter er dit uddannelsesforløb afhængigt af, hvilken af 3 specialeretninger, du følger.

På pædagoguddannelsen kan du specialisere dig i forhold til, om du drømmer om at arbejde med børn, unge eller voksne.

Pædagoguddannelsens opbygning

Pædagoguddannelsen varer 3½ år og udgør 210 ECTS-point.

Uddannelsen består af følgende elementer:

 • Pædagogens grundfaglighed
 • Specialiseringsdel
 • Valgfrie områder
 • Praktik
 • Bachelorprojekt

Det første år og første modul af andet studieår følger alle studerende grundforløbet Pædagogens grundfaglighed. De resterende 2,5 år af uddannelsen specialiserer du dig inden for et af tre områder.

Pædagoguddannelsen er bygget op over 21 moduler med hvert deres selvstændige tema.

Oversigt over pædagoguddannelsens 21 moduler

10 ECTS
Modul 1: Ind i pædagogikken
10 ECTS
Modul 2: Køn, seksualitet og mangfoldighed
10 ECTS
Modul 3: Inkluderende fællesskaber
10 ECTS
Modul 4: 1. praktikperiode
10 ECTS
Modul 5: Den pædagogiske profession
10 ECTS
Modul 6: Demokrati og medborgerskab
10 ECTS
Modul 7: Pædagogen som myndigheds-person
10 ECTS
Modul 8: Indhold afhænger af valg af specialisering
30 ECTS
Modul 9-11: 2. praktikperiode
10 ECTS
Modul 12: Indhold afhænger af valg af specialisering
10 ECTS
Modul 13: Tvær-professionelt samarbejde
10 ECTS
Modul 14: Valgfrie områder
30 ECTS
Modul 15-17: 3. praktikperiode
10 ECTS
Modul 18: Valgfrie områder
10 ECTS
Modul 19: Professions-viden og forskning
20 ECTS
Modul 20-21: Bachelorprojekt (Praktik, 5 ECTS-point)

Modulet inkluderer praktik


Obligatoriske moduler og valgmoduler

Du har 7 obligatoriske moduler (inkl. det første praktikforløb).

Du har 2 valgfrie moduler – de såkaldte valgfrie kompetenceområder. Modulerne giver dig mulighed for at tone din uddannelse inden for ét kompetenceområde, som strækker sig over 2 moduler.

Specialiseringsmoduler

Specialiseringsdelen udgør i alt 13 moduler.

Modulerne inkluderer moduler på uddannelsesstedet, bachelorprojektet samt 2., 3. og 4. praktikforløb.

3 specialeretninger på pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen har 3 forskellige specialiseringer, hvoraf du vælger én, som du skal fordybe dig i.

Du vælger en af de 3 specialiseringer i løbet af andet semester:

 • Dagtilbudspædagogik (0-5 årige)
 • Skole- og fritidspædagogik (6-18 årige)
 • Social- og specialpædagogik

Vær opmærksom på, at du ikke er garanteret plads på en bestemt specialisering.

Selvom du uddanner dig indenfor en bestemt specialisering – f.eks. dagtilbudspædagogik – kan du sagtens arbejde som pædagog inden for de to andre specialiseringsområder.

I Svendborg udbydes specialiseringen dagtilbudspædagogik. Specialiseringen udbydes med en bevægelsesprofil med særlig vægt på at bevægelse styrker børns udvikling og trivsel.

Pædagoguddannelsen med bevægelsesprofil (Svendborg).

De 3 specialiseringer på pædagoguddannelsen Fold alle ud
Dagtilbudspædagogik
Specialiseringen udbydes i Odense, Svendborg og Jelling.

Dagtilbudspædagogik

Specialiseringen i dagtilbudspædagogik giver særlige kompetencer til at arbejde med 0-5-årige i især vuggestuer og børnehaver.

Du får særlige kompetencer til at skabe et miljø med optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv. Det vil især ske med fokus på omsorg, udvikling og læring.

Pædagoger med denne specialisering opnår viden om:

 • 0-5-åriges udviklingsbehov
 • opsporing og forebyggelse af mistrivsel
 • sprogtilegnelse- og stimulering, herunder i forhold til to-sprogede børn
 • inklusionsarbejde, bl.a. i forhold til udsatte børn
 • forældresamarbejde
 • leg og bevægelser
 • pædagogisk udvikling og læring
Skole- og fritidspædagogik
Specialiseringen udbydes i Odense og Jelling.

Skole- og fritidspædagogik

Specialiseringen i skole- og fritidspædagogik giver særlige kompetencer til at arbejde med børn og unge i 6-18 årsalderen.

Du får særlige kompetencer til at indgå i det pædagogiske arbejde med børn og unge inden for det fritids- og ungdomspædagogiske område. Herunder skolefritidsordninger, fritidshjem og klubber.

Specialiseringen giver dig også kompetencer til at indgå i det pædagogiske arbejde på skoler. Herunder i undervisningen.

Pædagoger med denne specialisering opnår viden om:

 • 6-18-åriges udviklingsbehov
 • dannelsesprocesser i forhold til børn og unge
 • udvikling af børn og unges lærelyst samt kreativitet og sociale kompetencer
 • forebyggelse og sundhed for børn og unge
 • sprogtilegnelse
 • stimulering
 • forældresamarbejde
 • inklusionsarbejde, bl.a. i forhold til udsatte børn og unge
 • pædagogik og didaktik
Social- og specialpædagogik
Specialiseringen udbydes i Odense og Jelling

Social- og specialpædagogik

Specialiseringen i social- og specialpædagogik giver særlige kompetencer til at arbejde med tre overordnede målgrupper:

 • Børn og unge med særlige behov. F.eks. fysiske og psykiske funktionsnedsættelser
 • Mennesker med sociale vanskeligheder. F.eks. misbrug, hjemløshed og prostitution
 • Mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser

Denne specialisering giver dig særlige kompetencer til at opspore, støtte og udvikle børn med særlige behov. Du bliver også godt klædt på til at sikre omsorg, læring og udvikling for unge og voksne.

Pædagoger med denne specialisering opnår viden om:

 • lovgivningen på det sociale område
 • målgruppens karakteristika og behov
 • forebyggelse af marginalisering og udstødelse
 • etik og værdier
 • iværksættelse af processer, der understøtter borgerens motivation, udvikling og evne til at danne relationer
Moduler på pædagoguddannelsen Fold alle ud

Obligatoriske moduler

Pædagogens grundfaglighed
Obligatoriske moduler, modul 1-7, udbydes i Odense, Svendborg og Jelling.

Det første studieår er et fælles grundforløb

Pædagoguddannelsens første år (modul 1-7) består af et fælles grundforløb, der kaldes Pædagogens grundfaglighed.

Fællesdelen klæder dig på til det pædagogiske arbejde. Den giver dig kompetencer til professionelt at støtte og facilitere børn, unge og voksnes udvikling, læring, trivsel og dannelse.

Konkret arbejdes der bl.a. med pædagogiske teorier, menneskers fysiske og psykiske udvikling, kønsidentitet og kultur.

Derudover arbejdes der også med kommunikation, etik og pædagogprofessionens udvikling og samfundsmæssige kontekst.

Endelig arbejdes der med praktisk-musiske elementer som musik, drama, natur og udeliv, mediefag, idræt osv.

Forløbet bygger på 3 kompetenceområder

Pædagogens grundfaglighed er bygget op omkring tre kompetenceområder:

 • Pædagogiske miljøer og aktiviteter
 • Profession og samfund
 • Pædagogens praksis

Pædagogiske miljøer og aktiviteter

Der er fokus på børn, unge og voksnes udvikling.

Du opnår bl.a. kompetence til at vurdere pædagogiske miljøer og aktiviteter og deres betydning for børn, unge og voksnes udvikling. Du får også kompetence til at begrunde faglige vurderinger og valg.

Profession og samfund

Du opnår bl.a. viden om professionens samfundsmæssige betydning og pædagogers mangeartede opgaver og bidrag til udvikling.

Du lærer bl.a. at begrunde pædagogisk arbejde i de forskellige sammenhænge professionen er en del af.

Praktik

På andet semester skal du i praktik i 7-8 uger. Det er det første af i alt 4 praktikforløb på pædagoguddannelsen.

Valgmoduler

Valgfrie kompetenceområder
Valgmodul, modul 14 og 18 udbydes i Odense, Svendborg og Jelling.

De valgfrie kompetenceområder giver dig kompetencer til at kunne deltage i og lede udviklingsprocesser inden for det valgte kompetenceområde.

Pædagoguddannelsen ved UCL udbyder otte valgfrie kompetenceområder:

 • Kreative udtryksformer
 • Natur og udeliv
 • Sundhedsfremme og bevægelse
 • Medier og digital kultur
 • Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri
 • Social innovation og entreprenørskab
 • Kulturmøde og interkulturalitet
 • Ledelse og organisation

Vær opmærksom på, at du ikke er garanteret plads på hold inden for et bestemt kompetenceområde.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.