Læreruddannelsen

Undervisningsfag og specialiseringsmoduler

På traineelæreruddannelse specialiserer du dig inden for 3 undervisningsfag. I løbet af uddannelsen har du også 4 specialiseringsmoduler.

Undervisningsfag på traineelæreruddannelsen

I løbet af de 4 år uddannelsen varer vil du typisk uddanne dig inden for 3 undervisningsfag.

Traineelæreruddannelsen er et særligt forløb i tæt samarbejde med aftagerfeltet. Derfor kan der være bindinger på valg af undervisningsfag.

De studerende, der starter på traineelæreruddannelsen i 2018, har dansk (4.-10. klassetrin) som første undervisningsfag.

Dansk som indgangsfag udgør 40 ECTS-point, mens alle de øvrige fag udgør hver 30 ECTS-point.

Læs mere om læreruddannelsens undervisningsfag længere nede på denne side.

Adgangskrav til de enkelte undervisningsfag

Du skal opfylde specifikke krav for at kunne vælge de forskellige undervisningsfag. De krav kan du læse om på retsinformation.dk.

Du behøver blot at have haft et af de nævnte fag. På fagets niveau (A,B eller C) skal faget som minimum være bestået.

Hvis du ikke opfylder adgangskrav til faget, kan du på VUC få en individuel vurdering af dine kompetencer, så du ikke bruger tid på at lære noget, du allerede kan i forvejen. Dit lokale VUC kan vurdere dit faglige niveau op mod målene for konkrete fag på gymnasiale niveau (HF/STX).

Retsinformation.dk.

Specialiseringsmoduler

Du har 4 specialiseringsmoduler i løbet af traineelæreruddannelsen. På de sidste 2 moduler kan du vælge at tone modulerne i 2 forskellige retninger.

Traineelæreruddannelsens 4 specialiseringsmoduler er:

 • Intromodul: Dette modul er særligt tilrettelagt med henblik på at arbejde i Fredericia Kommune. Der vil være introduktion til kommunens 0-18 års strategi.
 • Modul om understøttende undervisning: Her vil lærerstuderende blive bragt sammen i professionelle læringsfælleskaber med ansatte skolepædagoger i Fredericia Kommune. Målet er at give et kompetenceløft i forhold til lærer- og pædagogsamarbejdet.
 • Modul om åben skole: Fredericia Kommune byder på rigtig mange spændende aktører, som kan bidrage ind i skolerne. I dette modul skal de studerende generelt lære om skolereformens tanker om inddragelse af nærmiljøet samt konkret udøve det i kommunen.
 • Modul om læringsteknologier: De studerende får en generel indsigt i læringsteknologier. Fredericia Kommune byder på spændende muligheder for at arbejde med dette sammen med kulturaktører og erhvervslivet.

I de 2 sidste specialiseringsmoduler vedr. åben skole og læringsteknologier får du som studerende mulighed for at fordybe dig i et af 2 spor:

 • Performancesporet
 • Sciencesporet

Alle studerende får generel viden om åben skole og læringsteknologier og bruger den generelle viden specifikt indenfor performance- eller sciencesporet i et samarbejde med de aktører i Fredericia Kommune, som UCL og Fredericia Kommune laver samarbejdsaftaler med.

Der er lavet samarbejdsaftaler med Musical Akademiet, Business Fredericia og Fredericia Maskinmesterskole. Derudover vil også kulturinstitutioner i Fredericia være aktører i specialiseringsmodulerne.

Fag på traineelæreruddannelsen Fold alle ud

Herunder kan du læse mere om de fag, der udbydes på UCL’s læreruddannelse i Jelling og Odense.

Alle fag bliver ikke udbudt på traineelæreruddannelsen. Fagudbuddet vil afhænge af behovet hos Fredericia Kommune, der samarbejder med Læreruddannelsen i Jelling om traineelæreruddannelsen, samt de samlede ønsker hos de studerende på traineelæreruddannelsen.

Hvis du har spørgsmål vedr. undervisningsfag, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder hos Læreruddannelsen i Jelling Lotte Hofer Skinnebach, mail: lihs@ucl.dk, mobil: 24 79 84 57.

Billedkunst

Hvorfor læse billedkunst på læreruddannelsen?

Billedkunstfaget undervises der primært i fra 1.-6. klasse.

Billedkunst handler om at udvikle børn og unge kulturelt og kreativt.

I faget er der både fokus på, hvordan du klæder dine elever på til at forstå og reflektere over den verden de lever i, og til hvordan de kan bruge forskellige udtryksformer til at kommunikere med.

Du arbejder både med traditionel billedkunst, moderne samtidskunst og mange forskellige genrer og medier.

Faget byder på en del ud af huset-oplevelser.

Billedkunstfaget på læreruddannelsen veksler meget mellem praktisk arbejde og teori.

Faget er opdelt i 3 moduler med hvert sit tema

Undervisningsfaget billedkunst er opdelt i 3 moduler med hvert deres tema:

 • Billedfaglige praksisformer
 • Visuelt kulturprojekt
 • Billedkunst, kunstmuseet og læremidler

Undervisningsfagets indhold

På modul 1 lærer du at undervise i praktisk billedproduktion. Du arbejder med kunstneriske og eksperimenterende metoder. Både i analoge og digitale billeder. Du får også viden om elevers billedsproglige bevidsthed og udvikling.

På modul 2 lærer du at undervise i visuel opmærksomhed og afkodning af billeder. Du lærer også at undervise i innovative billedprocesser og projekter. Undervisningen er baseret på et samspil mellem praksis og teori. Der er fokus på forskellige billedformer, kulturmøder, samarbejdsplatforme og læringsrum.

På modul 3 er der fokus på, hvordan du kan udvikle og kvalificere undervisningen i billedkunst. Du får indsigt i, hvordan forskellige læremidler kan forberede eleven og/eller lærerens møde med et museum. I løbet af modulet møder du flere konkrete udstillinger og kunstmuseer. Både nationalt og internationalt.

Biologi

Hvorfor læse biologi på læreruddannelsen?

Biologifaget undervises der i fra 7.-9. klasse.

I biologifaget beskæftiger du dig med alt fra livets oprindelse til menneskeskabte miljøproblemer. Du arbejder med de mindste organismer i naturen og nogle af de største etiske og samfundsmæssige dilemmaer.

I faget lærer du, hvordan du formidler svært tilgængeligt stof, så dine elever får en forståelse af den verden de lever i.

Der er fokus på forskellige læreformer. Herunder betydningen af, at dine elever arbejder undersøgende og praktisk ved f.eks. at tage ud i naturen eller gå i laboratoriet.

Faget er opdelt i 3 moduler med hvert sit tema

Undervisningsfaget biologi er opdelt i 3 moduler med hvert deres tema:

 • Levende organismer og økologiske sammenhænge
 • Evolution, genetik og bioteknologi
 • Menneske, sundhed, miljø og natur

Undervisningsfagets indhold

På modul 1 beskæftiger du dig med levende organismer og det miljø, de lever i. Du lærer om danske og udenlandske økosystemer. Du bliver præsenteret for eksempler, som belyser menneskets anvendelse af naturen. Og så får du indsigt i forskellige natursyn og naturforvaltning, og ser på mulige interessekonflikter.

På modul 2 arbejder du med evolution, arternes dannelse og adfærd. Du får også indsigt i naturvidenskabelige teorier om livets oprindelse og udvikling. Derudover arbejder du med genetik og bioteknologi. Herunder er der f.eks. fokus på arv og miljø samt etiske overvejelser ifm. undervisning i arv og miljø.

På modul 3 er der særligt fokus på menneskets anatomi og fysiologi samt sundhedsbegreber. Du får også indsigt i fødevare- og bioteknologisk produktion. Herunder hvilke muligheder og konsekvenser, den kan have ift. sundhed, miljø og natur.

Dansk (1.-6. klassetrin)

Hvorfor læse dansk på læreruddannelsen?

Med undervisningsfaget dansk (1.-6. klassetrin) specialiserer du dig i at undervise elever i 1.-6. klasse.

Dansk spiller en central rolle i skolen i forhold til at udvikle fundamentale færdigheder hos eleverne. Du bliver klædt på til at kunne udvikle elevernes evner til at tale, lytte, skrive og læse.

Dansk er et meget bredt og alsidigt fag. Du kommer til at arbejde teoretisk-analystisk med mange forskellige genrer, medier og historiske perioder.

Du kommer også til at arbejde meget med din kreativitet. Bl.a. skal du løbende udvikle og eksperimentere med læremidler, der kan bruges i danskundervisningen i 1.-6. klasse.

Faget er opdelt i 4 moduler med hvert sit tema

Undervisningsfaget dansk (1.-6. klasse) er opdelt i 4 moduler med hvert deres tema:

 • Mundtlighed
 • Sprog og genrer
 • Skriftsprogstilegnelse
 • Multimodale tekster

Undervisningsfagets indhold

På modul 1 arbejder du også med udviklingen af det mundtlige sprog. Du udvikler og eksperimenterer med, hvordan du bruger talesproget i undervisningen. Du lærer også at vejlede dine elever i, hvordan de bliver bedre til at kommunikere mundtligt.

På modul 2 får du indsigt i, hvordan forskelige genrer inden for litteraturen kan styrke børns evne til at lære at læse og skrive. I den forbindelse kommer du både til at arbejde med fiktive og faktive genrer samt med ældre og nyere litteratur for børn.

På modul 3 lærer du at analysere og vurdere elevers læseforudsætninger. Du arbejder også med, hvilke strategier du kan bruge til at hjælpe eleverne med at blive bedre til at læse og skrive.

På modul 4 bliver du klædt på til at arbejde med en medieverden, hvor der bliver kommunikeret via flere medier på en gang – f.eks. i tale, skrift, lyd samt billeder i analog og digital form. Du lærer at inddrage multimodale tekster i undervisningen, og du får indsigt i, hvordan brugen af dem kan styrke elevernes evner til at kommunikere.

Dansk (4.-10. klasse)

Hvorfor læse dansk på læreruddannelsen?

Med undervisningsfaget dansk (4.-10. klassetrin) specialiserer du dig i at undervise elever i 4.-10. klasse.

Dansk spiller en central rolle i skolen i forhold til at udvikle fundamentale færdigheder hos eleverne. Du bliver klædt på til at kunne udvikle elevernes evner til at tale, lytte, skrive og læse.

Dansk er et meget bredt og alsidigt fag. Du kommer til at arbejde teoretisk-analystisk med mange forskellige genrer, medier og historiske perioder.

Du kommer også til at arbejde meget med din kreativitet. Bl.a. skal du løbende udvikle og eksperimentere med læremidler, der kan bruges i danskundervisningen i 4.-10. klasse.

Faget er opdelt i 4 moduler med hvert sit tema

Undervisningsfaget dansk (4.-10. klasse) er opdelt i 4 moduler med hvert deres tema:

 • Mundtlighed
 • Literacy
 • Fiktive tekster
 • Multimodale tekster

Undervisningsfagets indhold

Modul 1 handler både om at udvikle dig selv og dine elever. Du udvikler og eksperimenterer med, hvordan du bruger talesproget i undervisningen. Du lærer også at vejlede dine elever i, hvordan de bliver bedre til at kommunikere mundtligt.

Modul 2 har fokus på børn og unges læse- og skriveudvikling. Du lærer at analysere elevers evne til at læse og skrive, og hvordan du kan medvirke til at udvikle de kompetencer. Du arbejder med analyse af forskellige litterære genrer. Det kan være argumenterende og informative tekster samt autentiske tekster fra elever.

På modul 3 arbejder du med fiktive tekster. Du får færdigheder i at analysere og fortolke nyere og ældre fiktionstekster i forskellige genrer. Herunder nyere børne- og ungdomslitteratur.

Modul 4 handler om tekster, der f.eks. bruger tekst, lyd og billeder sammen. Du lærer at analysere sådanne tekster. Du får også indsigt i, hvordan multimodale tekster kan bruges til at udvikle 4.-10. klasseelevers evner til at læse og skrive.

 

Engelsk (1.-6. klassetrin eller 4.-10. klassetrin)

Hvorfor læse engelsk på læreruddannelsen?

Du kan enten vælge at specialisere dig i at undervise i engelsk for elever på 1.-6. klassetrin eller elever på 4.-10. klassetrin.

Alle elever i folkeskolen har engelsk fra 1. klasse og resten af deres skoleforløb.

Du arbejder løbende med at udvikle dine engelskkundskaber. Men undervisningsfaget engelsk er meget mere end det talte og skrevne sprog.

Faget handler også om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande.

Det handler bl.a. også om sproglige varianter i den engelsktalende verden, fordybelse i mange litterære genrer samt brug af it og andre læremidler i undervisningen.

Du skal forvente, at det meste af undervisningen i engelsk på læreruddannelsen foregår på engelsk.

Faget er opdelt i 3 moduler med hvert sit tema

Undervisningsfaget engelsk er opdelt i 3 moduler med hvert deres tema:

 • Sprog og sprogbrug
 • Sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder
 • Interkulturel kompetence

Undervisningsfagets indhold

På modul 1 arbejder du med følgende spørgsmål: Hvad er sprog? Hvordan beskriver man sprog? Hvad er elevsprog? Hvad er målet for sprogundervisningen? Hvordan og hvorfor underviser man i sproglige elementer?

På modul 2 arbejder du bl.a. med følgende spørgsmål: Hvilken betydning har engelsk i en globaliseret verden? Hvad er kultur og interkulturel kompetence? Hvilke kulturelle elementer er centrale for engelskundervisning? Hvordan indgår tekster i sprogundervisning?

På modul 3 arbejder du bl.a. med følgende spørgsmål: Hvordan lærer man sprog? Hvordan foregår sprogudvikling? Hvordan og hvorfor fungerer læreren som sproglig vejleder? Hvordan tilrettelægger læreren undervisning, der giver mulighed for sprogtilegnelse? Hvad er sammenhængen mellem sprogsyn, læringssyn, fagsyn og konkret undervisning?

Fysik/kemi

Hvorfor læse fysik/kemi på læreruddannelsen?

Fysik/kemi-faget undervises der i fra 7.-10. klasse.

I fysik/kemi arbejder du med alt fra forsøg i vores laboratorie og naturvidenskabens historiske udvikling til astronomi og den nyeste forskning om naturfaglige emner.

Fysik/kemi-undervisningen veksler meget mellem teori og praksis. Herunder hvordan eleverne lærer gennem praktisk arbejde.

Derudover er der stort fokus på din formidling af det faglige stof til elever i 7.-10. klasse.

Faget er opdelt i 3 moduler med hvert sit tema

Undervisningsfaget fysik/kemi er opdelt i 3 moduler med hvert deres tema:

 • Elevers læring om universet fra atom til kosmos
 • Elevers læring om energi, teknologi og innovation
 • Fysik/kemi, menneske og samfund

Undervisningsfagets indhold

Modul 1 spænder bredt. Lige fra undervisning om partiklers opbygning og egenskaber til universet, solsystemet, jorden og livets opståen og udvikling. Du får også indsigt i naturvidenskabernes historiske og filosofiske udvikling. Det giver dig en forståelse for naturvidenskabens kulturelle og samfundsmæssige rolle.

På modul 2 arbejder du bl.a. med, hvilken betydning teknologisk udvikling har for menneskers sundhed og levevilkår. Der er fokus på bæredygtighedsforståelse. Herunder bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan. Du arbejder også med elektriske og magnetiske fænomener.

Modul 3 har fokus på fysik/kemi og naturfagenes bidrag til forståelse af verden. I dette modul beskæftiger du dig bl.a. også med nyere forskning indenfor naturfaglige emner.

Geografi

Hvorfor læse geografi på læreruddannelsen?

Geografifaget undervises der i fra 7.-9. klasse.

Naturkatastrofer, klimaforandringer, fattigdomsproblemer og livets opståen. Det er bare nogle af de ting, du arbejder med i geografifaget.

Geografi er et fag, der både sætter fokus på nogle af de mest aktuelle problemstillinger i vores verden og er med til at forklare verden og menneskets udvikling.

Det er også et fag, der har fokus på, hvordan du er med til at klæde dine kommende elever på til at forstå og handle i forhold til den udvikling.

Faget er opdelt i 3 moduler med hvert sit tema

Undervisningsfaget geografi er opdelt i 3 moduler med hvert deres tema:

 • Den nære verden
 • En verden i forandring
 • En truet verden – konsekvenser og handlemuligheder

Undervisningsfagets indhold

På modul 1 arbejder du med levevilkår i Danmark. Der er fokus på vejr og klima og den befolkningsmæssige udvikling i Danmark. Du arbejder også med de danske byers udvikling og Danmarks udvikling i et regionalt og globalt perspektiv.

På modul 2 får du indsigt i menneskets samspil med naturen. Både i et økologisk og økonomisk perspektiv. Du arbejder bl.a. med det globale klima, forbruget af energikilder og bæredygtig udvikling. Du arbejder også med ulighed i verden og befolkningsudvikling.

På modul 3 arbejder du med globale og regionale problemstillinger, som har betydning for folks levevilkår og overlevelse. Det drejer sig bl.a. om klimaændringer, fattigdomsproblemer, naturkatastrofer og mangel på ressourcer.

Historie

Hvorfor læse historie på læreruddannelsen?

Historiefaget undervises der i fra 3.-10. klasse.

Historiefaget handler om meget andet end faktuel viden om skelsættende begivenheder og personer.

Faget handler også om at forstå, hvilken betydning historien har for vores liv i dag i Danmark, Europa og verden.

Historiefaget er også kendetegnet ved, at der er meget fokus på formidling og dit samspil med dine elever i historieundervisningen.

Faget er opdelt i 3 moduler med hvert sit tema

Undervisningsfaget historie er opdelt i 3 moduler med hvert deres tema:

 • Historiebrug, historiebevidsthed – og dansk historie
 • Historieundervisning, læring – og verdens historie
 • Overblik, fortolkning og formidling i historieundervisning

Undervisningsfagets indhold

Modul 1 kredser om temaer fra dansk historie. Med det afsæt lærer du, hvordan historie kan fortolkes forskelligt ud fra lokale, nationale og globale perspektiver. Du får også indsigt i, hvad vi bruger historie til som samfund og individer.

Modul 2 kredser om temaer fra europæisk og verdens historie. Med det afsæt arbejder du med, hvad eleverne skal lære i historie. Du arbejder bl.a. med at sætte mål for din undervisning og hvilke undervisningsformer og læremidler, der er mest effektive i bestemte sammenhænge.

På modul 3 er der meget fokus på formidling. Du lærer bl.a. at arbejde med kildekritik, tidslinjer, strukturering af historiefagligt indhold, it og digitale læremidler. Målet er, at du kan tilrettelægge en undervisning, der giver dine elever overblik og forståelse af historie.

Håndværk og design

Håndværk og design

Håndværk og design undervises der i fra 4.-7. klasse.

I undervisningsfaget håndværk og design arbejder du både med din egen kreativitet, og hvordan du som lærer kan skabe en spædende undervisning i skolen.

Du tilegner dig håndværksmæssige kompetencer. Du arbejder i praksis med designprocesser og udvikling af produkter i fx træ, metal og tekstiler.

Du får også en teoretisk viden om alt fra form, farve, komposition og håndværksmæssige teknologier til håndværk og design i et kulturelt og historisk lys.

Den praktiske og teoretiske del bindes sammen, så du rustes til at kunne skabe en differentieret og innovativ undervisning, der tager udgangspunkt i fælles mål og skoleelevers forudsætninger.

Faget er opdelt i 3 moduler med hvert sit tema

Undervisningsfaget håndværk og design er opdelt i 3 moduler med hvert sit tema:

 • Håndværk, læring og design
 • Design, kultur og didaktik
 • Innovation og entreprenørskab i håndværk og design

På modul 1 opnår du grundlæggende håndværksmæssige færdigheder, viden og kompetencer. Der er fokus på idéudvikling, personligt udtryk og kommunikation. Du arbejder med anvendelsesmulighederne for forskellige materialer som fx træ, metal og tekstil. Du har bl.a. også fokus på håndværksmæssige teknologier og funktionsanalyse.

På modul 2 eksperimenterer du med idéudvikling, metode, udtryk og materialer. Du arbejder med forskellige former for designprocesser og fremstilling af produkter. Herigennem lærer du at sætte rammerne for varierede designprocesser med relevante materialer og teknologier. Undervejs er der fokus på forskellige kulturer og tidsperioder set i et håndværksmæssigt perspektiv.

På modul 3 er der fokus på at udvikle undervisning, der giver en innovativ og entreprenant tilgang til problemløsning. Du lærer at analysere design som udtryk for smag, behov og tidsånd. Endvidere bliver du klædt på til at udvikle samarbejde med fx værksteder, museer, virksomheder og institutioner.

Idræt (1.-6. eller 4.-10. klasse)

Hvorfor læse idræt på læreruddannelsen?

Du kan enten vælge at specialisere dig i at undervise i idræt for elever på 1.-6. klasse eller elever på 4.-10. klasse.

Idræt handler i høj grad om at skabe livskvalitet hos børn og unge.

Det er et fag, hvor du hele tiden bliver udfordret og har det sjovt, mens du lærer, hvordan du kan skabe en undervisning, der er med til at udvikle fysiske og sociale evner hos dine elever.

I idræt arbejder du med mange og alsidige idrætsdiscipliner. Lige fra atletik og gymnastik til boldspil, dans, leg og aktiviteter på vandet.

Teori fylder en del i idrætsfaget, og den bliver hele tiden knyttet op på den praktiske del af undervisningen. Du får indsigt i børns udvikling og læring, teorier om idrættens kvaliteter og sundhed. Du bliver også klædt på til at planlægge og udvikle undervisning i idræt.

Faget er opdelt i 3 moduler med hvert sit tema

Undervisningsfaget idræt er opdelt i 3 moduler med hvert deres tema:

 • Idrætsfagets basis, kultur og værdier
 • Alsidig idrætspraksis – læring, udvikling og fysisk træning
 • Idrætsfaget i indskolingen og på mellemtrinnet eller på mellemtrinnet og i udskolingen

Undervisningsfagets indhold

Modul 1 har et bredt indhold. Du arbejder med, hvordan du kan inddrage bl.a. leg, løb, spring og redskabsgymnastik som elementer i idrætsundervisningen. Du får også indsigt i idrætsfagets historie og idrættens værdier. Derudover er der f.eks. også fokus på anatomi og bevægelseslære.

På modul 2 er der fokus på, hvordan idrætsundervisning kan fremme fysisk og motorisk udvikling. Du arbejder med dans, redskabsgymnastik og boldspil som undervisningselementer. Teoretisk arbejder du bl.a. med fysiologi og træningslære. Her får du indsigt i sammenhænge mellem fysisk aktivitet og sundhed.

På modul 3 er indholdet aldersdifferentieret.

Med særlig fokus på elever fra 1.-6. klasse er der særlig fokus på idræt og bevægelse målrettet denne aldersgruppe. Du arbejder bl.a. med at udvikle legeaktiviteter, og hvordan leg kan fungere som mål og pædagogisk middel i undervisningen. Du får også viden om elevers motoriske læring og udvikling. Herunder hvordan du kan lave test til at analysere og vurdere børns motoriske udvikling.

Med særlig fokus på elever fra 4.-10. klasse arbejder du med en alsidig tilgang til idræt, hvor der bl.a. indgår it og tematisk undervisning. Du lærer at analysere og udvikle opvarmnings- og træningsprogrammer. Du får også en forståelse for sammenhæng mellem krop, identitet og samfund i en didaktisk sammenhæng.

Kristendomskundskab/religion

Hvorfor læse kristendomskundskab/religion på læreruddannelsen?

Kristendomskundskab/religion undervises der i fra 1.-10. klasse.

I kristendomskundskab/religion arbejder du både med religiøse, kulturelle og filosofiske fænomener.

Du får indsigt i de store verdensreligioner og religiøse strømninger. Du bliver både i stand til at sætte dem ind i en historisk og nutidig sammenhæng. Det klæder dig på til at give dine elever et nuanceret billede af den betydning religioner og religiøse strømninger har og har haft. Både lokalt og globalt.

Faget har også stort fokus på, hvordan man underviser børn og unge om religion. Du lærer om forskellige undervisningsformer og får også indsigt i teorier om børn og unges læringsforudsætninger.

Faget er opdelt i 3 moduler med hvert sit tema

Undervisningsfaget kristendomskundskab/religion er opdelt i 3 moduler med hvert deres tema:

 • Filosofi – herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser
 • Kristendom
 • Islam og andre religioner

Undervisningsfagets indhold

Modul 1 har fokus på filosofi og ikke-religiøse livsanskuelser. Du får indsigt i filosofiens tilblivelse og udvikling. Du arbejder med dens særlige status som erkendelseskilde og verdensforståelse. Du får også indsigt i filosofiens forhold til videnskab, kunst og religion.

På modul 2 arbejder du med kristendommens betydning i dag og historisk. Du ser på dens indflydelse på kultur, samfund og dannelsesidealer. Både i Danmark og globalt. Du får også indsigt i kristendommens oprindelse og udvalgte perioder i dens historie.

På modul 3 arbejder du med islam og andre verdensreligioners forestillinger og grundbegreber i dag og historisk. Du får indsigt i forskellige religioners mangfoldighed, sammenhæng og splittelse. Det sætter dig i stand til at relatere dem til en nutidig, kulturel kontekst.

Madkundskab

Hvorfor læse madkundskab på læreruddannelsen?

Madkundskab undervises der i på et eller flere klassetrin i 4.-7. klasse.

Madkundskab handler om meget andet end at lave mad.

Faget giver dig også en videnskabelig indsigt. Du lærer at sætte alt fra kost- og madvaner til livsstil og sundhed i forhold til sociale, kulturelle og nationale vilkår.

Formidling og forskellige tilgange til læring i undervisningssituationer er der stort fokus på i dette fag. Du arbejder bl.a. med at planlægge undervisningen, så den kan fremme et reflektereret kritisk forbrugervalg og give indsigt i egen og andres kulturer.

Faget er opdelt i 3 moduler med hvert sit tema

Undervisningsfaget madkundskab er opdelt i 3 moduler med hvert deres tema:

 • Sundhed, ernæring og måltider
 • Forbrug, fødevarer og madkultur
 • Mad- og måltidskulturer i et maddannelsesperspektiv

Undervisningsfagets indhold

På modul 1 er der fokus på sundhed og livskvalitet. Du arbejder en del med analyser på dette modul. F.eks. ser du på, hvilke faktorer der har indflydelse på måltider og måltidssammensætninger. Du arbejder også med forskellige gruppers kostvaner og de officielle kostråd.

På modul 2 er der både fokus på fødevarefremstilling, tilberedning af mad, bæredygtighed og analytisk arbejde. Du laver analyser af forbrugsvaner, madvaner og madvalg. Analyserne sættes både i forhold til sociale, kulturelle, nationale og internationale perspektiver.

På modul 3 er der fokus på brugen af råvarer i forskellige kulturer og historiske perioder. Du får også indsigt i måltidets æstetiske kommunikation og pædagogiske betydning. Der er både fokus på dansk og international madkultur.

Matematik (1.-6. klassetrin)

Hvorfor læse matematik på læreruddannelsen?

Med undervisningsfaget matematik (1.-6. klassetrin) specialiserer du dig i at undervise elever i 1.-6. klasse.

Matematik handler ikke kun om at udvikle matematiske kompetencer. Det handler også om at kunne klæde dine elever på til f.eks. at kunne bruge matematik i dagligdagen, naturen og andre fag i skolen.

Du lærer at tilrettelægge og udføre en undervisning, der tager stilling til den enkelte elevs niveau. Du lærer også at vurdere relevante læremidler. Bl.a. skal du løbende udvikle og eksperimentere med læremidler, der kan bruges i matematikundervisningen i 1.-6. klasse.

Faget er opdelt i 4 moduler med hvert sit tema

Undervisningsfaget matematik (1.-6. klassetrin) er opdelt i 4 moduler med hvert deres tema:

 • Matematiklæring, tal og regneprocesser
 • Matematikundervisning og geometri
 • Evaluering, matematik som beskrivelsesmiddel
 • Matematikkens sprog og stokastik

Undervisningsfagets indhold

Modul 1 har fokus på, hvordan elever udvikler kompetencer til at arbejde med tal og regneprocesser på 1.-6. klassetrin. Du arbejder med elevernes begrebsdannelse og -udvikling. Der er også fokus på sprogets og dialogens betydning for at skabe indsigt og forståelse hos eleverne. Du arbejder endvidere med observationer af elevernes matematiske læring.

Modul 2 har fokus på, hvordan elever udvikler kompetencer til at arbejde med geometri på 1.-6. klassetrin. Du arbejder med forskellige tilgange til matematikundervisning. Herunder betydningen af samspillet mellem dig som lærer og dine elever. Matematikfagligt arbejder du bl.a. med plan- og rumgeometri samt særligt fokus på matematisk problembehandling og ræsonnement.

På modul 3 er der fokus på at arbejde med variabelbegrebet og matematik som et middel til problemløsning. Modulet har i høj grad fokus på, hvordan du kan teste og evaluere eleverne. Herunder hvordan du kan bruge evalueringer til at styrke læringen.

Modul 4 har fokus på elevers tilegnelse af viden gennem matematikholdige tekster. Der er også fokus på elever med dansk som andetsprog og elever med særlige forudsætninger. Du får også færdigheder i teamsamarbejde og samarbejde med forældre.

Matematik (4.-10. klassetrin)

Hvorfor læse matematik på læreruddannelsen?

Med undervisningsfaget matematik (4.-10. klassetrin) specialiserer du dig i at undervise elever i 4.-10. klasse.

Matematik handler ikke kun om at udvikle matematiske kompetencer. Det handler også om at kunne klæde dine elever på til f.eks. at kunne bruge matematik i dagligdagen, naturen og andre fag i skolen.

Du lærer at tilrettelægge og udføre en undervisning, der tager stilling til den enkelte elevs niveau. Du lærer også at vurdere relevante læremidler. Bl.a. skal du løbende udvikle og eksperimentere med læremidler, der kan bruges i matematikundervisningen i 4.-10. klasse.

Faget er opdelt i 4 moduler med hvert sit tema

Undervisningsfaget matematik (4.-10. klassetrin) er opdelt i 4 moduler med hvert deres tema:

 • Matematiklæring, tal og algebra
 • Matematikundervisning og geometri
 • Evaluering, funktioner og modeller
 • Matematikkens sprog og stokastik

Undervisningsfagets indhold

På modul 1 arbejder du med tal og algebra. Du arbejder med elevernes begrebsdannelse og -udvikling. Der er også fokus på sprogets og dialogens betydning for at skabe indsigt og forståelse hos eleven. Du arbejder også med observationer af elevers matematiske læring.

Modul 2 har fokus på, hvordan elever udvikler kompetencer til at arbejde med geometri på 4.-10. klassetrin. Du arbejder med forskellige tilgange til matematikundervisning. Herunder betydningen af samspillet mellem dig som lærer og dine elever. Matematikfagligt arbejder du bl.a. med plan- og rumgeometri samt særligt fokus på matematisk problembehandling og ræsonnement.

Modul 3 har i høj grad fokus på, hvordan du kan teste og evaluere eleverne. Herunder hvordan du kan bruge evalueringer til at styrke læringen. Matematikfagligt arbejder du med matematiske funktioner og modeller.

Modul 4 har fokus på, hvordan eleverne udvikler mundtligt og skriftligt sprog i matematikundervisningen. Du arbejder med, hvordan eleverne opnår viden gennem matematikholdige tekster. Der er fokus på elever med dansk som andetsprog og elever med særlige forudsætninger. Du får også færdigheder i teamsamarbejde og samarbejde med forældre.

Musik

Hvorfor læse musik på læreruddannelsen?

Musik undervises der fra 1.-6. klasse. Derudover kan eleverne ofte vælge musik i overbygningen.

I musikfaget arbejder du hele tiden med din egen musikalske udvikling. Samtidig får du en god, teoretisk ballast og bliver en del af en unik, social sammenhæng sammen med andre musikinteresserede.

Du får lov at arbejde med mange musikalske udtryksformer og instrumenter.

Du får også viden om alt fra fortolkning af musik og musikteori til stemmetræning og ledelse af kor.

Undervejs lærer du at reflektere over den viden og de færdigheder, du får, og du bliver naturligvis klædt på til at undervise i musik.

Faget er opdelt i 3 moduler med hvert sit tema

Undervisningsfaget musik er opdelt i 3 moduler med hvert deres tema:

 • Musikalske udtryksformer i undervisning og læring
 • Musikledelse, musikalsk læring og undervisningsmetodik
 • Musikhistorie, musikteori, musikalsk skaben og musikdidaktik

Undervisningsfagets indhold

På modul 1 arbejder du med musikalske udtryksformer. De tæller både krop, stemme, instrumenter og andre lydkilder. Du arbejder med kreative og æstetiske arbejdsformer og læreprocesser.

På modul 2 er der fokus på ledelse af og deltagelse i udøvende musikalske aktiviteter. Herunder sammenspil, kor og sang i grupper og individuelt. Du får også viden om musikteori og tilrettelæggelse af arrangementer rettet mod forskellige målgrupper.

På modul 3 får du indsigt i udvalgte perioder og genrer i musikhistorien. Du bliver indført i teori omkring f.eks. skalaer, harmonier og becifring. Du arbejder også med praktisk musikudøvelse. Herunder komposition og egne musikalske fortolkninger af musik.

Natur/teknologi

Hvorfor læse natur/teknologi på læreruddannelsen?

Natur/teknologi undervises der i fra 1.-6. klasse.

I natur/teknologi beskæftiger du dig med alt fra universets opståen til dyr, planter og menneskers levevilkår i dag.

Det er et fag, hvor der i høj grad er fokus på at inddrage den virkelighed, vi lever i. Lige fra at tage ud og opleve dyr, planter og andet liv i naturen til at se på de muligheder og udfordringer ny teknologi skaber.

Du lærer at arbejde med den naturlige interesse og nysgerrighed børn har for natur- og teknikfænomener. Med det udgangspunkt får du færdigheder i at udvikle elevernes evne til at forstå, undre sig og stille nye spørgsmål om den verden, de er en del af.

De kundskaber og færdigheder, eleverne opnår gennem natur/teknik, er en del af det naturfaglige fundament, som de andre naturfag biologi, geografi og fysik/kemi bygger videre på fra 7. klasse.

Faget er opdelt i 3 moduler med hvert sit tema

Undervisningsfaget natur/teknologi er opdelt i 3 moduler med hvert deres tema:

 • Natur/teknik i indskolingen
 • Natur/teknologi på mellemtrinnet
 • Menneske, samfund og teknologi

Undervisningsfagets indhold

På modul 1 arbejder du med undervisning målrettet elever i 1.-3. klasse. Du får indsigt i, hvordan børn udvikler et naturfagligt begrebsapparat. Du beskæftiger dig med dyr og planters livsbetingelser. Du ser bl.a. også på stoffer, materialer og naturfaglige fænomener, som børn typisk møder i hverdagen.

På modul 2 arbejder du med undervisning målrettet elever i 4.-6. klasse. I den periode ændrer elevernes interesse for naturvidenskab sig fra det mere enkle og umiddelbare til det mere strukturerede og specifikke. Du arbejder bl.a. med universets opståen, solsystemet og planeten Jorden. Du får også indsigt i bæredygtighed, menneskers fysiologi, sundhed, levevilkår og livsstil.

På modul 3 er der fokus på at udvikle elevers evner til at handle ift. den verden, de lever i. Der er i den forbindelse fokus på samspillet mellem mennesker, samfund og teknologi.

Samfundsfag

Hvorfor læse samfundsfag på læreruddannelsen?

Samfundsfag undervises der i fra 8.-10. klasse.

I samfundsfag beskæftiger du dig med afgørende politiske, økonomiske og demokratiske udviklingstendenser. Både i Danmark og resten af verden. Og såvel i et nutidigt som et historisk perspektiv.

Faget kan handle om alt fra velfærdssamfundets udvikling til vælgeradfærd og spørgsmålet om, hvorfor Danmark deltager i EU-samarbejdet.

Faget klæder dig på til at påtage dig den vigtige rolle det er at ruste de ældste elever i skolesystemet til at tage aktiv del i et demokrati.

Du bliver i stand til at lære dine elever at reflektere over økonomisk og samfundsmæssig udvikling og på den baggrund træffe selvstændige valg.

Faget er opdelt i 3 moduler med hvert sit tema

Undervisningsfaget samfundsfag er opdelt i 3 moduler med hvert deres tema:

Politik, magt og demokrati – i Danmark og i verden

Sociologi, sociale og kulturelle forhold – i Danmark og i verden

National- og privatøkonomi, økonomiske og velfærdsmæssige problemstilling – i Danmark og i verden

Undervisningsfagets indhold

På modul 1 bliver du klædt på til at undervise i politik, magt og demokrati. Du får indsigt i, hvad demokrati er. Du lærer at analysere det danske, politiske system og dets funktion ift. forskellige demokratiidealer. Du lærer også at forholde dig analytisk til demokrati i et europæisk og globalt perspektiv.

Modul 2 har du fokus på, hvordan elever udvikler evnen til at se sig selv som en del af et samfund, de påvirker og påvirkes af. Du arbejder med sociologiske teorier om forholdet mellem individ og fællesskab. Du arbejder både med problemstillinger i et lokalt, nationalt, regionalt og globalt perspektiv.

Modul 3 giver dig indsigt i økonomiske og velfærdsmæssige problemstillinger. Du arbejder f.eks. med nationaløkonomi, mikro- og makroøkonomiske teorier, forbrugerteori og teori om bæredygtighed. Modulet klæder dig på til at forstå økonomisk adfærd og interesser ud fra økonomiske, sociologiske og politologiske perspektiver.

Tysk

Hvorfor læse tysk på læreruddannelsen?

Tysk undervises der i fra 5.-10. klasse.

Tysk er det mest talte modersmål i EU. Næsten 100 millioner, svarende til knap hver 5. i EU, taler tysk. Ca. 80 procent af eleverne i folkeskolen vælger tysk. Det er dog ikke de eneste grunde til, at det kan være en god idé at vælge tysk som undervisningsfag.

Tyskfaget handler om meget mere end sprog. Det handler også om kultur- og samfundsforhold i Europas største land og andre tysktalende lande. Herunder Tysklands historiske og nuværende betydning for Europa og Danmark.

Du arbejder løbende med at udvikle dine tyskkundskaber. Du arbejder også med, hvordan du laver målrettet tyskundervisning til folkeskoleelever.

Du skal forvente, at det meste af undervisningen i tysk på læreruddannelsen foregår på tysk.

Faget er opdelt i 3 moduler med hvert sit tema

Undervisningsfaget tysk er opdelt i 3 moduler med hvert deres tema:

 • Interkulturel kommunikation
 • Sprogundervisning og læreprocesser i tysk som fremmedsprog
 • Tyskundervisningens mål og midler

Undervisningsfagets indhold

På modul 1 lærer du at tilrettelægge tyskundervisning, så den bidrager til at udvikle elevers kulturelle bevidsthed. Du arbejder med sammenhængen mellem sprog og kultur. Der er også fokus på samfunds- og kulturforhold i et historisk perspektiv i tysktalende lande.

På modul 2 arbejder du med rollen som sproglig vejleder. Du får indsigt i brugen af forskellige former for hjælpemidler i forhold til analyse og beskrivelse af sprog. På modulet arbejder du endvidere med spørgsmål som: Hvad er sprog? Hvad er elevsprog? Hvad er målet for sprogundervisningen?

På modul 3 får du færdigheder i at planlægge og gennemføre tyskundervisning for forskellige klassetrin. Du lærer at vælge indhold, materialer, aktiviteter og evalueringsformer til din undervisning. Du lærer også at analysere og vurdere læremidler til tyskundervisningen. Herunder brugen af forskellige teknologier og medier.

Kontakt vedr. traineelæreruddannelsen
Mere om Uddannelsesforløb
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.