Læreruddannelsen

Generelt om uddannelsen

På den naturvidenskabelige læreruddannelse specialiserer du dig i 4 naturvidenskabelige undervisningsfag. Du følger undervisning på Læreruddannelsen på Fyn og Syddansk Universitet.

Hvilke muligheder giver specialiseringen – se præsentationsvideo

Den naturvidenskabelige læreruddannelse har mange fordele

Interesserer du dig for de naturvidenskabelige fag? Og brænder du for at formidle netop den form for viden til andre?

Så skal du søge ind på den naturvidenskabelige læreruddannelse, der giver dig:

 • En særdeles attraktiv og eftertragtet jobprofil
 • Undervisningskompetence i 4 naturvidenskabelige fag
 • Et ekstra undervisningsfag ift. lærere med en ”almindelig” læreruddannelse
 • Undervisning på det naturvidenskabelige fakultet på Syddansk Universitet svarende til et semester

Uddannelsen tager 4 år og udbydes i Odense

Den naturvidenskabelige specialisering udbydes hos Læreruddannelsen på Fyn i Odense og varer 4 år. Det er en helt almindelig læreruddannelse, som giver kompetence til at undervise i den danske folkeskole og en lang række andre steder.

Mere uddannelse på samme tid

Normalt giver læreruddannelsen undervisningskompetence i 3 fag. På den naturvidenskabelige læreruddannelse får du undervisningskompetence i 4 fag med ekstra fokus på fagenes samspil.

Som studerende på den naturvidenskabelige læreruddannelse læser du:

 • Biologi
 • Geografi
 • Fysik/kemi
 • Matematik (4.-10. klasse)

Læs mere om de enkelte fag nederst på denne side.

Undervisning på Syddansk Universitet

På den naturvidenskabelige læreruddannelse læser du, hvad der svarer til et semester på det naturvidenskabelige fakultet på Syddansk Universitet (SDU).

Du følger 3 forløb på Syddansk Universitet i løbet af din uddannelse:

 • Et kursus på bachelorniveau
 • Et kursus på kandidatniveau
 • Et særligt tilrettelagt forløb med tilknytning til forskningsenhederne på SDU

Du følger undervingen sammen med andre lærer- og universitetsstuderende. I læser også samme pensum.

Dit afgangsprojekt, bachelorprojektet, skrives også med tilknytning til det naturvidenskabelige fakultet på Syddansk Universitet.

Tæt på forskningen

Du kommer tæt på forskningsverdenen som studerende på den naturvidenskabelige læreruddannelse.

Du bliver tilknyttet naturvidenskabelige udviklingsprojekter, og du kommer hermed helt tæt på den nyeste forskning indenfor det fagdidaktiske område.

Via forskningsprojekterne opnår du en unik viden, som gør dig særdeles attraktiv som lærer i folkeskolen og i andre skoleformer.

Studiestart på læreruddannelsen

Studiestart for den naturvidenskabelige læreruddannelse hos Læreruddannelsen på Fyn er i september.

En præcis dato for studiestart følger, når man er optaget på studiet.

Hør mere

Hvis du har spørgsmål om adgangskrav, ansøgningsprocedure og optagelse, er du velkommen til at kontakte UCL’s Optagelseshotline.

Fag på den naturvidenskabelige læreruddannelse Fold alle ud
Biologi

Hvorfor læse biologi på læreruddannelsen?

Biologifaget undervises der i fra 7.-9. klasse.

I biologifaget beskæftiger du dig med alt fra livets oprindelse til menneskeskabte miljøproblemer. Du arbejder med de mindste organismer i naturen og nogle af de største etiske og samfundsmæssige dilemmaer.

I faget lærer du, hvordan du formidler svært tilgængeligt stof, så dine elever får en forståelse af den verden de lever i.

Der er fokus på forskellige læreformer. Herunder betydningen af, at dine elever arbejder undersøgende og praktisk ved f.eks. at tage ud i naturen eller gå i laboratoriet.

Faget er opdelt i 3 moduler med hvert sit tema

Undervisningsfaget biologi er opdelt i 3 moduler med hvert deres tema:

 • Levende organismer og økologiske sammenhænge
 • Evolution, genetik og bioteknologi
 • Menneske, sundhed, miljø og natur

Undervisningsfagets indhold

På modul 1 beskæftiger du dig med levende organismer og det miljø, de lever i. Du lærer om danske og udenlandske økosystemer. Du bliver præsenteret for eksempler, som belyser menneskets anvendelse af naturen. Og så får du indsigt i forskellige natursyn og naturforvaltning, og ser på mulige interessekonflikter.

På modul 2 arbejder du med evolution, arternes dannelse og adfærd. Du får også indsigt i naturvidenskabelige teorier om livets oprindelse og udvikling. Derudover arbejder du med genetik og bioteknologi. Herunder er der f.eks. fokus på arv og miljø samt etiske overvejelser ifm. undervisning i arv og miljø.

På modul 3 er der særligt fokus på menneskets anatomi og fysiologi samt sundhedsbegreber. Du får også indsigt i fødevare- og bioteknologisk produktion. Herunder hvilke muligheder og konsekvenser, den kan have ift. sundhed, miljø og natur.

Fysik/kemi

Hvorfor læse fysik/kemi på læreruddannelsen?

Fysik/kemi-faget undervises der i fra 7.-10. klasse.

I fysik/kemi arbejder du med alt fra forsøg i vores laboratorie og naturvidenskabens historiske udvikling til astronomi og den nyeste forskning om naturfaglige emner.

Fysik/kemi-undervisningen veksler meget mellem teori og praksis. Herunder hvordan eleverne lærer gennem praktisk arbejde.

Derudover er der stort fokus på din formidling af det faglige stof til elever i 7.-10. klasse.

Faget er opdelt i 3 moduler med hvert sit tema

Undervisningsfaget fysik/kemi er opdelt i 3 moduler med hvert deres tema:

 • Elevers læring om universet fra atom til kosmos
 • Elevers læring om energi, teknologi og innovation
 • Udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

Undervisningsfagets indhold

Modul 1 spænder bredt. Lige fra undervisning om partiklers opbygning og egenskaber til universet, solsystemet, jorden og livets opståen og udvikling. Du får også indsigt i naturvidenskabernes historiske og filosofiske udvikling. Det giver dig en forståelse for naturvidenskabens kulturelle og samfundsmæssige rolle.

På modul 2 arbejder du bl.a. med, hvilken betydning teknologisk udvikling har for menneskers sundhed og levevilkår. Der er fokus på bæredygtighedsforståelse. Herunder bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan. Du arbejder også med elektriske og magnetiske fænomener.

Modul 3 har fokus på fysik/kemi og naturfagenes bidrag til forståelse af verden. I dette modul beskæftiger du dig bl.a. også med nyere forskning indenfor naturfaglige emner.

Geografi

Hvorfor læse geografi på læreruddannelsen?

Geografifaget undervises der i fra 7.-9. klasse.

Naturkatastrofer, klimaforandringer, fattigdomsproblemer og livets opståen. Det er bare nogle af de ting, du arbejder med i geografifaget.

Geografi er et fag, der både sætter fokus på nogle af de mest aktuelle problemstillinger i vores verden og er med til at forklare verden og menneskets udvikling.

Det er også et fag, der har fokus på, hvordan du er med til at klæde dine kommende elever på til at forstå og handle i forhold til den udvikling.

Faget er opdelt i 3 moduler med hvert sit tema

Undervisningsfaget geografi er opdelt i 3 moduler med hvert deres tema:

 • En verden i forandring
 • Den nære verden
 • En truet verden – konsekvenser og handlemuligheder

Undervisningsfagets indhold

På modul 1 får du indsigt i menneskets samspil med naturen. Både i et økologisk og økonomisk perspektiv. Du arbejder bl.a. med det globale klima, forbruget af energikilder og bæredygtig udvikling. Du arbejder også med ulighed i verden og befolkningsudvikling.

På modul 2 arbejder du med levevilkår i Danmark. Der er fokus på vejr og klima og den befolkningsmæssige udvikling i Danmark. Du arbejder også med de danske byers udvikling og Danmarks udvikling i et regionalt og globalt perspektiv.

På modul 3 arbejder du med globale og regionale problemstillinger, som har betydning for folks levevilkår og overlevelse. Det drejer sig bl.a. om klimaændringer, fattigdomsproblemer, naturkatastrofer og mangel på ressourcer.

Matematik (4.-10. klassetrin)

Hvorfor læse matematik på læreruddannelsen?

Med undervisningsfaget matematik (4.-10. klassetrin) specialiserer du dig i at undervise elever i 4.-10. klasse.

Matematik handler ikke kun om at udvikle matematiske kompetencer. Det handler også om at kunne klæde dine elever på til f.eks. at kunne bruge matematik i dagligdagen, naturen og andre fag i skolen.

Du lærer at tilrettelægge og udføre en undervisning, der tager stilling til den enkelte elevs niveau. Du lærer også at vurdere relevante læremidler. Bl.a. skal du løbende udvikle og eksperimentere med læremidler, der kan bruges i matematikundervisningen i 4.-10. klasse.

Faget er opdelt i 4 moduler med hvert sit tema

Undervisningsfaget matematik (4.-10. klassetrin) er opdelt i 4 moduler med hvert deres tema:

 • Matematiklæring, tal og algebra
 • Matematikundervisning og geometri
 • Evaluering, funktioner og modeller
 • Matematikkens sprog og stokastik

Undervisningsfagets indhold

På modul 1 arbejder du med tal og algebra. Du arbejder med elevernes begrebsdannelse og -udvikling. Der er også fokus på sprogets og dialogens betydning for at skabe indsigt og forståelse hos eleven. Du arbejder også med observationer af elevers matematiske læring.

Modul 2 har fokus på, hvordan elever udvikler kompetencer til at arbejde med geometri på 4.-10. klassetrin. Du arbejder med forskellige tilgange til matematikundervisning. Herunder betydningen af samspillet mellem dig som lærer og dine elever. Matematikfagligt arbejder du bl.a. med plan- og rumgeometri samt særligt fokus på matematisk problembehandling og ræsonnement.

Modul 3 har i høj grad fokus på, hvordan du kan teste og evaluere eleverne. Herunder hvordan du kan bruge evalueringer til at styrke læringen. Matematikfagligt arbejder du med matematiske funktioner og modeller.

Modul 4 har fokus på, hvordan eleverne udvikler mundtligt og skriftligt sprog i matematikundervisningen. Du arbejder med, hvordan eleverne opnår viden gennem matematikholdige tekster. Der er fokus på elever med dansk som andetsprog og elever med særlige forudsætninger. Du får også færdigheder i teamsamarbejde og samarbejde med forældre.

Kontakt vedr. den naturvidenskabelige læreruddannelse
Andre konsulenter med kompetencer på området
Mere om Uddannelsesforløb
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.