Administrationsbachelor

Struktur, fag og specialisering

Administrationsbacheloruddannelsen består af 13 moduler. 9 er obligatoriske og 4 er valgfrie moduler. Det giver dig gode muligheder for at skabe din egen uddannelsesprofil.

Administrationsbachelor, informationsside, Struktur, fag og specialisering

På administrationsbacheloruddannelsen har du et helt år, hvor du kan specialisere dig. Du kan fx vælge at specialisere dig inden for HR, beskæftigelsesområdet og/eller uddannelsesvejledning.

Administrationsbacheloruddannelsens opbygning

Administrationsbacheloruddannelsen varer 3½ år og udgør 210 ECTS-point.

Uddannelsen består af følgende elementer:

 • Grundforløb med obligatoriske moduler
 • Specialiseringsdel med valgfrie moduler
 • Praktik
 • Bachelorprojekt

Administrationsbacheloruddannelsen er bygget op over 13 moduler med hvert deres selvstændige tema.

Oversigt over uddannelsens 13 moduler

10 uger
Modul 1: Politik og samfund
10 uger
Modul 2: Administration i polisk styrede organisationer
10 uger
Modul 3: Retlige og organisatoriske rammer for offentlig administration
10 uger
Modul 4: Metoder til opgaveløsning i offentlig administration
10 uger
Modul 5: Budget, regnskab og økonomistyring
10 uger
Modul 6: Styring og udvikling i den offentlige sektor
10 uger
Modul 7: Valgmodul
10 uger
Modul 8: Valgmodul
10 uger
Modul 9: Valgmodul
10 uger
Modul 10: Valgmodul
5 måneder
Modul 11: Praktik
7 uger
Modul 12: Viden og vidensformer i praksis
13 uger
Modul 13: Bachelorprojekt

Modulet inkluderer praktik


Obligatoriske moduler

Du har 9 obligatoriske moduler i løbet af uddannelsen (inkl. praktik og bachelorprojekt).

De første 1,5 år af uddannelsen følger du et grundforløb, hvor du har 6 obligatoriske moduler.

Det sidste år på uddannelsen har du 3 obligatoriske moduler, der inkluderer praktik og bachelorprojekt.

Valgfrie moduler

På 7.-10. modul (4. og 5. semester) kan du vælge 4 valgmoduler inden for vidt forskellige kompetence- og fagområder.

Modul 9 og 10 består af en række sammenhængende moduler. Vi anbefaler, at du vælger moduler, der hører sammen.

Valgmodulerne ligger f.eks. inden for nedenstående beskæftigelsesområder:

 • Sundhed og Velfærd
 • Økonomi og styring
 • Innovation og udvikling
 • Beskæftigelsesindsats
 • Human ressources (HR)
 • Uddannelses- og erhvervsvejledning
 • Politik og analyse
 • Juridisk sagsbehandling
 • Skatte- og afgiftssystemet

Vi udvikler løbende valgmoduler, så de altid er aktuelle og tager udgangspunkt i, hvad f.eks. arbejdsgiverne efterspørger.

Du har mulighed for at følge et eller flere valgmoduler på en af landets øvrige administrationsbacheloruddannelser.

Nederst på denne side kan du læse og se video om de valgmoduler, vi i øjeblikket udbyder på Administrationsbacheloruddannelsen i Odense.

Moduler på administrationsbacheloruddannelsen Fold alle ud

Obligatoriske moduler

Politik og samfund
Obligatorisk modul, modul 1

Politik og samfund

Modulet giver den studerende en forståelse for den overordnede rammesætning for den offentlige sektor.

Derudover bliver de studerende introduceret til samfundsvidenskabelig metode.

Administration i politisk styrede organisationer
Obligatorisk modul, modul 2

Administration i politisk styrede organisationer

Modulet retter sig mod opgaveløsning i den offentlige sektor og administrationsbachelorens rolle heri.

Retlige og organisatoriske rammer for offentlig administration
Obligatorisk modul, modul 3

Retlige og organisatoriske rammer for offentlig administration

Modulet retter sig mod det juridiske grundlag og den organisatoriske kontekst for administrationsbachelorens opgaveløsning.

Modulet sætter også den studerende i stand til at identificere og vurdere juridiske problemstillinger. Modulet vægter konkret sagsbehandling i kommuner, regioner og staten.

Metoder til opgaveløsning i offentlig administration
Obligatorisk modul, modul 4

Metoder til opgaveløsning i offentlig administration

Modulet retter sig mod redskaber og metoder til administrativ opgaveløsning.

Budget, regnskab og økonomistyring
Obligatorisk modul, modul 5

Budget, regnskab og økonomistyring

Modulet retter sig mod håndtering af økonomiske ressourcer i den offentlige sektor.

Styring og udvikling i den offentlige sektor
Obligatorisk modul, modul 6

Styring og udvikling i den offentlige sektor

Modulet retter sig mod metodiske tilgange til håndtering af styring og udvikling i den offentlige sektor.

Praktik
Obligatorisk modul, modul 11

Praktik

Modulet retter sig mod at skabe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk kundskab. Det skal sikre professionsbasering og praksisnærhed samt udvikling af professionel kompetence.

Praktikken tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende inden for uddannelsens faglige felt.

Viden og vidensformer i praksis
Obligatorisk modul, modul 12

Viden og vidensformer i praksis

Modulet retter sig mod forskellige tilgange og metoder til at skabe viden om samt dokumentere og udvikle praksis.

Herunder er der fokus på anvendelse af viden i professionel praksis.

(INDSÆT link til pdf)

Bachelorprojekt
Obligatorisk modul, modul 13

Bachelorprojekt

Uddannelsen slutter med et bachelorprojekt, hvor du fordyber dig i et særligt interesseområde inden for administration.

Projektet kan skrives i samarbejde med en offentlig eller privat virksomhed, f.eks. i samarbejde med den virksomhed, hvor du var i praktik.

Målet med bachelorprojektet er, at den studerende selvstændigt kombinerer teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede uddannelsesdele og formidler dette på et solidt metodisk grundlag.

(INDSÆT link til pdf)

Valgmoduler

Valgmodul 7: Internationale organisationer - hvordan arbejder de, og hvordan samarbejder vi med dem?

Internationale organisationer er kommet for at blive. Udviklingen viser, at der kommer flere til, og at vores samarbejde i offentligt og privat regi vil fylde mere og mere, således at vi ofte vil finde os selv og vores organisation på den internationale scene.

Vi vil derfor klarlægge nogle af de typiske opgaver, som internationale organisationer arbejder med. Hvordan agerer vi ud fra en administrativ kontekst i samarbejdet med internationale organisationer? Hvordan kan man optimere samarbejdet med disse?

Her har kulturforståelse og interkulturel kommunikation en betydning, hvilket vi også teoretisk og praktisk vil arbejde med.

Vi vil være så konkrete og praksisnære i vores tilgang til de behandlede emneområder, så vi kan se os selv arbejde i og med internationale organisationer.

Du kan vælge dette modul på modul 7.

Hør underviser Hanne Ingemann Sørensen fortælle om modulet (videolængde: 1,56 minutter).

Lær mere om modulet:

International organisationer (Modul 7)

Valgmodul 7: Tværprofessionalitet, innovation og entreprenørskab

På dette modul tænkes der ud af boksen. Modulet har både fokus på intra-og entreprenørskab, og hvordan du som studerende kan bidrage til udviklingen af samfundet.

Hvordan bliver man en innovativ medarbejder? Hvordan planlægger man udvikling af nye produkter, services eller processer? Hvordan ved man, om det gavner målgruppen? Hvordan kan man inddrage målgruppen?

Uanset om du tumler med en idé til egen virksomhed, eller om du gerne vil være en medskabende medarbejder i den offentlige sektor, så er dette også modulet for dig.

Med udgangspunkt i teorier om innovation og entreprenørskab afprøves hele innovationsprocessen i praksis.

Du kan vælge dette modul på modul 7.

Hør underviser Mads Meiltoft Jørgensen fortælle om modulet (videolængde: 1,22 minutter).

Lær mere om modulet:

Tværprofessionalitet, innovation og entreprenørskab (Modul 7)

Valgmodul 8: Beskæftigelse, uddannelse og arbejdsret

Arbejdsmarkedet er der, hvor den økonomiske vækst bl.a. kommer fra. Her tjenes de penge, der beskattes, og som giver råd til velfærd mv. Der er arbejdsmarkeder for forskellige uddannelser og geografier.

Der er i modulet fokus på det globale arbejdsmarked, og hvad det betyder for Danmark. Der er fokus på det fagretslige system, beskæftigelsespolitik og et indblik i arbejdsmarkedets funktioner.

Du kan vælge dette modul på modul 8.

Hør underviser Gitte Kira Bak fortælle om modulet (videolængde: 1,35 minutter).

Læs mere om modulet:

Beskæftigelse, uddannelse og arbejdsret (Modul 8)

Valgmodul 8: Planlægning og udvikling – Konflikt og samspil i opgaveløsninger i stat, region og kommune

På europæisk niveau (EU) gives der betydelige ressourcer til regional vækst og udvikling til nationale og tværnationale initiativer. Hvad virker?

Kan udviklingen vendes i en mere bæredygtig (miljø og social lighed) og borgerinddragende retning?

Modulet henvender sig til studerende, der interesserer sig for nationale, regionale og kommunale planlægningsopgaver.

På modulet vil der blive sat fokus på bæredygtighedsbegrebet, planlægningsstrategier- og processer, og hvordan borgerinddragelse har indflydelse på disse processer.

Du kan vælge dette modul på modul  8.

Hør underviser Jakob Djurhuus Albrechtsen fortælle om modulet (videolængde: 1,55 minutter).

Lær mere om modulet:

Planlægning og udvikling (Modul 8)

Valgmodul 9: Administrativ opgaveløsning i styring og udvikling af sundheds og velfærdsområdet

Nyere forskning og udviklingen i de velfærdsstatslige indsatser, herunder forebyggelse og behandling, stiller nye krav til administrative opgaver.

I modulet arbejdes med praksisnære tilgange indenfor velfærd og sundhed.

Vi vil tage ”i felten”, der hvor tingene sker og opleve opgavevaretagelsen i praksis.

Endvidere inddrager modulet spændingsfeltet mellem de fagprofessionelles viden og de politisk fastsatte mål.

Det forhold, at den offentlige service er underlagt politisk styring, kan resultere i forskellige mål, der kan være svære at forene.  Hvordan måles eksempelvis effekten af en sundhedsydelse?

Du kan vælge dette modul på modul 9.

Hør underviser Jakob Djurhuus Albrechtsen fortælle om modulet (videolængde: 1,50 minutter).

Lær mere om modulet:

Administrativ opgaveløsning i styring og udvikling af sundheds og velfærdsområdet (Modul 9)

Valgmodul 9: HR, Kommunikation og personalejura

Her bliver du klædt på til at arbejde med personaleforhold. Det indebærer alt lige fra ansættelse af nye medarbejdere til lønforhandling og planlægning af videreuddannelse. HR dækker også undersøgelser af medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljøet på en arbejdsplads.

Du kan vælge dette modul på modul 9.

Hør underviser Hanne Ingemann Sørensen fortælle om modulet (videolængde: 1,35 minutter).

Læs mere om modulet:

HR, Kommunikation og personalejura (Modul 9)

Valgmodul 10: Increasing welfare through Users’ involvement

Hvordan kan man hjælpe mennesker til at udnytte deres fulde potentiale og til at berige deres liv gennem øget bruger- og borgerinvolvering?

Hvordan påvirkes både offentlig og privat service af den stigende kompleksitet i samfundet?

Og hvad betyder det for de demokratiske processer og gennemskueligheden af servicen?

Dette engelsksprogede modul sætter fokus på de emner.

Du kan vælge dette modul på modul 10

Hør underviser Vibeke Syppli Enrum fortælle om modulet (videolængde: 1,47 minutter).

Læs mere om modulet:

Increasing welfare through users’ involvement (Modul 10)

Valgmodul 10: Forandringsledelse og forandringsaktør

Hvad er en forandring? Hvordan påvirker forandringen de mennesker, der udsættes for den? Hvordan leder man en forandringsproces? Det bliver du klædt på til at håndtere i dette modul.

Du kan vælge dette modul på modul 10.

Hør underviser Jakob Djurhuus Albrechtsen fortælle om modulet (videolængde: 1,50 minutter).

Læs mere om modulet:

Forandringsledelse og forandringsaktør (Modul 10)

 

Valgmodul 10: Uddannelse og vejledning

Gode vejledere skal kunne navigere i et omskifteligt uddannelsesområde, der hele tiden byder på nye uddannelser og nye retlige rammer.

Samfundets udvikling påvirker især uddannelsesområdet, idet høj eller lav beskæftigelse øger fokus på uddannelse og job.

Modulet dykker ned i de forskellige sammenhænge og giver de studerende de rette redskaber til at udføre professionel vejledning.

Du kan vælge dette modul på modul 10.

Hør underviser Linda Sørensen fortælle om modulet (videolængde: 1,53 minutter).

Læs mere om modulet:

Uddannelse og vejledning (Modul 10)

Valgmodul i udlandet

Du har mulighed for at tage et eller flere moduler i udlandet som en del af dine valgfag. Du har mulighed for at komme til Kosovo, et af de nordiske eller baltiske lande.

Hvis det er noget, du har mod på og lyst til, skal du først og fremmest overveje, hvilket fagområde, der interesserer dig. Dernæst undersøge hvilken partner, der kunne have interesse. Du finder listen på siden Exchange possibilities for outgoing students på ucl.dk.

Exchange possibilities for outgoing students.

Når du har gjort dig nogle tanker, er du meget velkommen til at kontakte Birgitte Wraae, der er international koordinator på Administrationsbacheloruddannelsen i Odense. Hun kan hjælpe dig med at finde en løsning.

Du skal være opmærksom på, at mange internationale uddannelsesinstitutioner ikke har moduler. Derfor kan det være en fordel at rejse ud over to moduler (svarende til et helt semester). Men det er selvfølgelig ikke en betingelse. Ansøgningsfristerne er 1. november, hvis man vil afsted det efterfølgende forår og 1. maj, hvis man vil ud det efterfølgende efterår.

Du får tilskud til både rejse og ophold afhængig af land. Derudover får du din SU med dig. Det skal dog tilføjes, at du må forvente, at tilskuddet ikke nødvendigvis rækker til at dække alle dine udgifter.

Det kræver mod og lyst til udfordringer at tage på et studieophold i udlandet. Men det er det hele værd! Alle kommer tilbage med positive erfaringer og nye kontakter. Ingen har fortrudt det:)

For dig der vælger modul 7: ”Tværprofessionalitet, innovation og entreprenørskab” med start i februar 2017 er der mulighed for at deltage i et særligt program, hvor I arbejder med entreprenørskab i en intensiv uge i uge 9 i Island. Der er dog kun fire pladser. Hold øje med opslag og ansøgningsfrister.

Hvis du vil vide mere, så kontakt:

Heather Johannsen,
International koordinator på Administrationsbacheloruddannelsen
Mobil: 24 97 13 56
Mail: hdjo@ucl.dk

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.