Om UCL

Historie

University College Lillebælt har som professionshøjskole for velfærdsprofessionerne eksisteret siden 2007. Men allerede i 2000 kom der fokus på de professionsrettede uddannelser.

2000

Centre for Videregående Uddannelser

Centre for Videregående Uddannelser (CVU’er), som er forløberen for professionshøjskolerne, bliver oprettet med sin egen sektor i Lov om ændring af lov om selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.

Loven fastlægger blandt andet følgende: Centre for Videregående Uddannelse (CVU’er) er en institutionsform, der skal styrke de professionsrettede videregående uddannelser, særlig de mellemlange videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil.

Centrene skal samtidig fungere som udviklings- og videncentre inden for de fagområder, hvor de udbyder uddannelse.

2000-2002

CVSU-Fyn

På Fyn oprettes CVSU-Fyn (Center for Videregående Sundhedsuddannelser Fyn), bestående af Fyns Amts Sygeplejeskole, herunder afdelingen i Odense og Svendborg samt radiografuddannelsen, og Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen i Odense.

CVU Fyn

Desuden oprettes CVU Fyn med Odense Lærerseminarium og Fyns Pædagogseminarium samt en stor efter- og videreuddannelsessektion, der bliver overtaget fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

CVU Jelling

Jelling Lærerseminarium og Jelling Pædagogseminarium går sammen og bliver til CVU Jelling.

2005

Lovændring efter amternes nedlæggelse

En ændring af loven om centre for videregående uddannelser bliver vedtaget. Lovændringen indeholder en ”udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår sygepleje- og radiografskolerne og centre for undervisningsmidler samt tekniske konsekvensændringer”.

Sygeplejerskeuddannelsen og radiografuddannelsen, som har ligget hos amterne, skal med amternes nedlæggelse overgå til nyt regi per 1. januar 2007. En af mulighederne er optagelse i et CVU.

Loven slår desuden fast, at centrene for undervisningsmidler, CFU, der også bliver hjemløse med amternes nedlæggelse, skal overgå til CVU’erne og findes på alle de centre, der udbyder lærer- og pædagoguddannelsen.

2006-2007

CVU Lillebælt

Fyns Amts Sygeplejeskole har været en del af CVSU-Fyn siden oprettelsen i 2002, men efter lovændringen i 2005 bliver CVU Fyn og CVSU-Fyn slået sammen med CVU Jelling, Skårup Seminarium og Odense Socialpædagogiske Seminarium og bliver i efteråret 2006 til CVU Lillebælt.

Fra 1. januar 2007 bliver også Vejle Amt Sygeplejeskole og CFU i Odense og Vejle indlemmet.

Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser

I sommeren 2007 bliver Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser vedtaget.

Loven fastlægger blandt andet, at ”Professionshøjskolen har til opgave at udbyde og udvikle videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse, der på et internationalt fagligt niveau imødekommer behovet for kvalificeret arbejdskraft i såvel den private som offentlige sektor”.

Desuden at ”En professionshøjskole skal sikre, at uddannelsernes videngrundlag er karakteriseret ved professions- og udviklingsbasering, bl.a. gennem samarbejde med relevante forskningsinstitutioner”.

Herefter er det ikke længere frivilligt for de professionsrettede uddannelser, om de vil stå alene eller gå sammen i centre.

University College Lillebælt

I august opretter Undervisningsministeriet således i alt 8 professionshøjskoler, herunder Professionshøjskolen i Syddanmark – Fyn, Fredericia og Vejle, som en midlertidig bestyrelse beslutter at navngive Professionshøjskolen Lillebælt – eller i den internationale udgave University College Lillebælt, forkortet UCL.

Den midlertidige bestyrelse skal forberede en sammenlægning af Professionshøjskolen Lillebælt med CVU Lillebælt og Den Sociale Højskole i Odense fra 1. januar 2008.

2008

Syv professionsbacheloruddannelser

Ved sammenlægningen 1. januar kommer også socialrådgiveruddannelsen dermed ind under hatten, og UCL udbyder derefter følgende uddannelser

  • Ergoterapeutuddannelsen
  • Fysioterapeutuddannelsen
  • Læreruddannelsen
  • Pædagoguddannelsen
  • Radiografuddannelsen
  • Socialrådgiveruddannelsen
  • Sygeplejerskeuddannelsen

Efter- og videreuddannelse, forskning og Center for Undervisningsmidler

I henhold til lovgivningen udbyder UCL også efter- og videreuddannelse inden for alle de områder, professionsbacheloruddannelserne dækker, ligesom der udføres evidensbaseret praksisforskning inden for alle områderne. Desuden omfatter UCL et Center for undervisningsmidler i både Odense og Vejle.

Endnu en professionsbacheloruddannelse

I 2008 føjer UCL også administrationsbacheloruddannelsen til udbuddet af professionsbacheloruddannelser, og de første studerende bliver optaget på uddannelsen i efteråret.

2009

Professionsbacheloruddannelse nummer 9

I 2009 føjer UCL bioanalytikeruddannelsen til udbuddet af professionsbacheloruddannelser og optager de første studerende i efteråret.

2014-2016

Campusprojektet gennemføres

For at skabe større, mere dynamiske og tværfaglige studie- og forskningsmiljøer samler UCL i årene 2014-2016 uddannelser og aktiviteter i Svendborg, Vejle og til slut Odense på ét område i de pågældende byer.

I Jelling har læreruddannelsen og pædagoguddannelsen allerede til huse i de samme bygninger, og i Svendborg samles sygeplejerskeuddannelsen og pædagoguddannelsen ét sted.

UCL Campus Vejle kommer ud over sygeplejerskeuddannelsen og socialrådgiveruddannelsen også til at omfatte kurser og videreuddannelser og en del af administrationen.

Endelig åbner i august 2016 UCL Campus Odense, der inden årets udgang kommer til at rumme et udsnit af alle UCL’s aktiviteter: 9 bacheloruddannelser, kurser og videreuddannelser, forskning samt administration.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.