Om UCL

Fælles beretningsproces

Alle UCL’s uddannelser gør status på resultater, hvor eventuelle behov for langsigtet handling analyseres og håndteres.

Princip for kvalitetssikring

Det grundlæggende princip i UCL’s kvalitetssystem er en klassisk kvalitetsudviklingstilgang: Plan – Do – Study – Act.

Plan-do-study-act

Kvalitetsarbejdet sigter således mod at sikre nødvendig håndtering af udfordringer og mod at sikre, at de handlinger, der iværksættes, har den ønskede effekt.

Opfølgning på kvalitetsarbejdet

Opfølgning på kvalitetsarbejdets målbare resultater sker i UCL’s årlige beretningsproces.

Sikring af kvalitetsarbejdets løbende gennemførsel sker i UCL’s årlige interne audit.

Både beretningsprocessen og intern audit følger en fast årsrytme som illustreret i nedenstående årshjul:

Årshjul

Klik på grafikken for større billede.

Beretningsproces

I UCL’s årlige beretningsproces bliver der gjort status på, om kvalitetsarbejdet fører til høj uddannelseskvalitet i praksis og fastlagt fremadrettet håndtering af eventuelle udfordringer.

Beretningsprocessen sikrer håndtering af kvalitetsudfordringer på de enkelte uddannelsesudbud. Den sikrer også, at viden om styrker og udfordringer jævnligt tilflyder UCL’s rektorat og bestyrelse og giver baggrund for fastlæggelse af kvalitetsforbedrende tiltag på tværs af uddannelser og uddannelsesområder i UCL.

UCL’s beretningsproces bygger på årlige opgørelser af målopfyldelsen for de enkelte uddannelsesudbud, for de enkelte uddannelsesområder og for UCL som samlet institution.

Målopfyldelsen opgøres i ledelsessekretariatet og præsenteres i oversigtsskemaer, der anvender farverne rød, gul og grøn til visualisering af om resultaterne er på et tilfredsstillende niveau. Grøn angiver, at niveauet er tilfredsstillende, gul markerer behov for opmærksomhed, mens rød angiver ikke-tilfredsstillende niveau, som kræver analyse og handling.

Beretningsprocessen starter på uddannelserne og slutter på institutionsniveau som illustreret i figuren herunder:

Beretningsprocessen

Klik på grafikken for større billede.

På baggrund af uddannelsesberetningerne udarbejdes der aggregerede analyser for hvert af UCL’s uddannelsesområder (områdeberetninger) og for UCL som samlet institution (institutionsberetning). Institutionsberetningen behandles i UCL’s rektorat, og sidenhen af bestyrelsen, som fastlægger UCL’s tværgående og langsigtede prioriteringer.

Både på uddannelses-, område- og institutionsniveau er arbejdet med kvalitetsberetninger baseret på følgende proces:

  • Evaluering og statusbeskrivelse af det forløbne års handletiltag til håndtering af kvalitetsudfordringer.
  • Analyse af årsager til eventuel manglende målopfyldelse med inddragelse af relevante kvantitative og kvalitative data.
  • Vurdering af opfølgningsbehov og beskrivelse af eventuelle handletiltag til håndtering af kvalitetsudfordringer på baggrund af en samlet vurdering af uddannelsens kvalitet.
  • Helhedsvurdering af den uddannelsesfaglige kvalitet.
  • Dialog om status, analyse og tiltænkte handletiltag med relevante interessenter (lokale studenterpolitiske organer, uddannelsesfaglige medarbejdere, uddannelsesudvalg, UCL’s bestyrelse).

Tidsplan for beretningsproces 2018

Tidsplan for beretningsproces 2018

Intern audit

Det ledelsesmæssige ansvar for monitorering af uddannelsernes kvalitetsarbejde er placeret hos vicedirektørerne for hvert af de uddannelsesfaglige områder i UCL. I tillæg til vicedirektørernes monitorering gennemfører UCL’s enhed for Kvalitet og Evaluering hvert år en intern audit på alle grunduddannelser og videreuddannelser.

Intern audit omfatter kontrol af en række faste elementer i uddannelsernes kvalitetsarbejde. Auditeringens fokus er angivet for hvert enkelt kvalitetskriterium i Vejledning til uddannelsernes kvalitetsarbejde. Udover de faste elementer kan intern audit også omfatte uddannelsernes dokumentation af særlige kvalitetsindsatser i UCL.

Intern audit bliver gennemført i samarbejde med uddannelsescheferne. Resultater af interne audits tilgår vicedirektørerne, som har det overordnede ansvar for, at der følges op på identificerede mangler.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.