Om UCL

Evaluering af hele uddannelser

Evaluering af hele uddannelser sikrer jævnlige helhedsvurderinger af uddannelseskvaliteten med inddragelse af relevante eksterne perspektiver.

Samlet uddannelsesevaluering hvert 6. år

Mens alle UCL’s uddannelser løbende evaluerer enkelte moduler/semestre og fag med fokus på de studerendes oplevelse og vurdering, sikrer evalueringer af hele uddannelser kvalitetsvurdering og udvikling af uddannelsens samlede mål, indhold og tilrettelæggelse.

Evalueringer af hele uddannelser gennemføres på alle UCL’s uddannelser hvert 6. år (kan omfatte flere uddannelsesudbud) og træder disse år i stedet for uddannelsesberetningen.

De uddannelser, der i løbet af et år har været igennem en evaluering, indgår i en turnus for præsentation af uddannelseskvalitet for UCL’s bestyrelse.

Rekruttering af eksternt panel

Det eksterne panel, som medvirker ved evaluering af hele uddannelser, rekrutteres i dialog mellem den uddannelse, der skal evalueres, og UCL’s Kvalitet og Evaluering.

Det er Kvalitet og Evaluering, der sekretariatsbetjener det eksterne panel og rådgiver uddannelsen i evalueringsprocessen.

For at sikre dækning af relevante perspektiver sammensættes eksterne paneler af:

  • En ekstern fra leder fra samme professionsuddannelse
  • En aftagerrepræsentant
  • En repræsentant fra uddannelsens censorkorps
  • En UCL-medarbejder fra en uddannelse inden for samme uddannelsesområde
  • En ekstern studerende fra samme professionsuddannelse.

Samlet vurdering fra panelet

Det eksterne panels vurdering af uddannelseskvaliteten baserer sig dels på den dokumentation, som uddannelsen selv præsenterer for kvalitetsarbejde og resultater (se de kvalitetsområder, der indgår, i oversigten nedenfor), dels på et panelbesøg på uddannelsen.

På baggrund af dokumentationsmateriale og besøg udarbejder det eksterne panel en rapport med en samlet vurdering af uddannelseskvaliteten.

Helhedsvurdering og opfølgning

Uddannelseschefen udarbejder herefter en helhedsvurdering af kvaliteten med forslag til eventuelle forbedrende handletiltag.

Helhedsvurderingen forelægges til godkendelse hos uddannelsesområdets vicedirektør og præsenteres herefter for uddannelsens uddannelsesudvalg med henblik på dialog og yderligere kvalificering af de fremsatte vurderinger.

Processen afsluttes med vicedirektørens præsentation af den uddannelsesfaglige kvalitet for bestyrelsen.

Evalueringer erstatter akkrediteringer

Efter UCL’s institutionsakkreditering erstatter evalueringer af hele uddannelser de tidligere uddannelsesakkrediteringer.

Oversigten nedenfor viser, hvordan UCL’s koncept for evaluering af hele uddannelser i kombination med det løbende kvalitetsarbejde sikrer ekstern vurdering af de kvalitetsområder, der hidtil er blevet dækket i uddannelsesakkrediteringer.

Kriterier for evaluering

I evaluering af hele uddannelser indgår følgende kriterier:

  1. Relevans (gælder kun videreuddannelser)
  2. Videngrundlag
  3. Mål for læringsudbytte
  4. Tilrettelæggelse
  5. Kvalitetssikring og -udvikling
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.