Radiografuddannelsen

Adgangskrav uden adgangsgivende eksamen (IKV)

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til den uddannelse, som du gerne vil ind på, er en mulighed at søge optagelse gennem en individuel kompetencevurdering (IKV).

Hvad er en individuel kompetencevurdering?

Hvis du har et andet grundlag for at søge ind på radiografuddannelsen end de fastsatte adgangskrav, kan du søge om at få dette grundlag vurderet. Radiografuddannelsen vil i så fald vurdere, om du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangskravene.

Dine faglige kvalifikationer skal, ifølge bekendtgørelsen om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsuddannelser, forstås som din samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset, hvor de er erhvervet. Det betyder, at hvis du har tilegnet dig viden og færdigheder på nogle af de følgende områder, har du mulighed for at søge om at få hele din baggrund vurderet i forhold til at kunne optages på uddannelsen:

Du har f.eks. viden og færdigheder:

  • om et fagligt område eller via faglig uddannelse
  • dele af grundlæggende eller videregående uddannelse
  • særlig viden og kunnen fra et arbejds-, fritids-, eller foreningsliv
  • arbejde og rejser i udlandet – eller andre særlige kvalifikationer

Ansøgningsfrist

For at blive individuelt kompetencevurderet skal du søge via kvote 2 i den koordinerede tilmelding.

  • Ansøgningsfristen for kvote 2-ansøgere uden adgangsgivende eksamen (IKV) er 15. marts kl. 12.

Sådan søger du.

Du vil efterfølgende blive indkaldt til en individuel samtale. Du vil få mulighed for at uddybe din ansøgning og den udfyldte kompetencemappe, inkl. begrundelsen for dit ønske om studievalg.

Generelle vurderingskriterier

Vi lægger vægt på dine dansk og naturfaglige færdigheder for at sikre at du er studieegnet til radiografstudiet.

Vurderingskriterierne tager udgangspunkt i de kompetencer, som du allerede besidder, når du søger. Det vil blive vurderet, om de kan sidestilles med de formelle adgangskriterier. På baggrund af det samlede forløb vil vi også vurdere, om du vil kunne gennemføre uddannelsen.

Afgørelse

Skolens uddannelseschef og studievejleder vil afgøre om du på grundlag af din ansøgning, kan få godkendt dine faglige kvalifikationer med henblik på optagelse, og du vil umiddelbart efter den individuelle samtale få besked om din IKV er godkendt og din ansøgning dermed vil indgå i kvote 2. Vi gør opmærksom på, at godkendelsen af din IKV kun gælder for radiografuddannelsen i University College Lillebælt.

Får du ikke godkendt din IKV, vil du modtage et skriftligt afslag. Afslaget vil være givet på baggrund af en samlet vurdering ud fra de opstillede kriterier, der er beskrevet ovenfor. I afslaget vil du blive gjort opmærksom på, hvordan du kan kvalificere dig yderligere til optagelse på radiografuddannelsen.

Ved afslag kan der udelukkende klages over retslige spørgsmål.

Klagegang

Der kan ikke klages over selve afgørelsen. Derimod kan du klage over retslige forhold i forbindelse med proceduren. Dette skal ske indenfor en frist af 2 uger fra den dag, afgørelsen er blevet meddelt. Klagen stiles til Uddannelses- og Forskningsministeriet, og skal sendes til University College Lillebælt, Optagelseshotlinen på optagelseshotline@ucl.dk.

Studiestart, ansøgningsfrist og optagelse

Studiestart:

  • September og februar.

Ansøgningsfrist:

  • Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12.
  • Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli kl. 12.

Optagelse:

  • Både kvote 1- og kvote 2-ansøgere får 28. juli besked om evt. optagelse og studiestart.
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.