Pædagoguddannelsen

Adgangskrav uden adgangsgivende eksamen (IKV)

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til den uddannelse, som du gerne vil ind på, er en mulighed at søge optagelse gennem en individuel kompetencevurdering (IKV).

Hvad er en individuel kompetencevurdering?

Hvis du har et andet grundlag for at søge ind på pædagoguddannelsen end de fastsatte adgangskrav, kan du søge om at få dette grundlag vurderet.

Pædagoguddannelsen vil i så fald vurdere, om du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangskravene.

Dine faglige kvalifikationer skal ifølge bekendtgørelsen om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsuddannelser forstås som din samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor de er erhvervet. Det betyder, at hvis du har tilegnet dig en viden og en kunnen f.eks. på nogle af de følgende områder, har du mulighed for at søge om at få hele din baggrund vurderet.

Du har f.eks. viden og færdigheder:

  • om et fagligt område eller via faglig uddannelse
  • dele af grundlæggende eller videregående uddannelse
  • særlig viden og kunnen fra et arbejds-, fritids-, eller foreningsliv
  • arbejde og rejser i udlandet
  • eller andre særlige kvalifikationer

Ansøgningsfrist

For at blive individuelt kompetencevurderet skal du søge via kvote 2 i den koordinerede tilmelding.

  • Ansøgningsfristen for kvote 2-ansøgere uden adgangsgivende eksamen (IKV) er 15. marts kl. 12.

Sådan søger du.

Hvis vi vurderer at du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle adgangskriterier, vil vi indkalde dig til et yderligere vurderingsforløb.

Vurdering

Du vil blive indkaldt til en individuel vurderingssamtale på uddannelsen.

Du bliver interviewet med henblik på at uddybe din ansøgning og den udfyldte kompetencemappe, inkl. begrundelsen for dit ønske om studievalg.

Generelle vurderingskriterier

Kriterierne for vurdering af din skriftlige ansøgning og den mundtlige samtale vil tageudgangspunkt i at afdække, om dine faglige kvalifikationer kan sidestilles med de formelle adgangskriterier.

På baggrund af det samlede vurderingsforløb vil uddannelsen også vurdere, om du vil kunne gennemføre uddannelsen.

Afgørelse

Umiddelbart efter den individuelle samtale vil du få besked om, hvorvidt du har fået godkendt dine kompetencer med henblik på optagelse. Såfremt du har fået godkendt den individuelle kompetencevurdering, er du optagelsesberettiget. 
Din ansøgning vil indgå i kvote 2. Du skal være opmærksom på, at godkendelse af den individuelle kompetencevurdering kun gælder for pædagoguddannelsen i University College Lillebælt.

Får du ikke godkendt din kompetencevurdering vil du modtage et skriftligt afslag. I brevet vil du blive gjort opmærksom på, hvor du vil kunne modtage vejledning om uddannelse, og hvordan du kan kvalificere dig yderligere til optagelse på pædagoguddannelsen.

Ved afslag kan der udelukkende klages over retslige spørgsmål.

Klagegang

Der kan ikke klages over selve afgørelsen. Derimod kan du klage over retslige forhold i forbindelse med proceduren. Dette skal ske indenfor en frist af 2 uger fra den dag, afgørelsen er blevet meddelt. Klagen stiles til Uddannelses- og Forskningsministeriet, og skal sendes til University College Lillebælt, Optagelseshotlinen på optagelseshotline@ucl.dk.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.