Pædagoguddannelsen

Adgangskrav uden adgangsgivende eksamen (IKV)

Hvis du ikke opfylder de formelle adgangskrav til den uddannelse, som du gerne vil ind på, er en mulighed at søge optagelse gennem en individuel kompetencevurdering (IKV).

Hvad er en individuel kompetencevurdering?

Hvis du har et andet grundlag for at søge ind på pædagoguddannelsen end de fastsatte adgangskrav, kan du søge om at få dette grundlag vurderet.

Pædagoguddannelsen vil i så fald vurdere, om du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangskravene.

Dine faglige kvalifikationer skal ifølge bekendtgørelsen om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsuddannelser forstås som din samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor de er erhvervet. Det betyder, at hvis du har tilegnet dig en viden og en kunnen f.eks. på nogle af de følgende områder, har du mulighed for at søge om at få hele din baggrund vurderet.

Du har f.eks. viden og færdigheder:

 • om et fagligt område eller via faglig uddannelse
 • dele af grundlæggende eller videregående uddannelse
 • særlig viden og kunnen fra et arbejds-, fritids-, eller foreningsliv
 • arbejde og rejser i udlandet
 • eller andre særlige kvalifikationer

Ansøgningsfrist

For at blive individuelt kompetencevurderet skal du søge via kvote 2 i den koordinerede tilmelding.

 • Ansøgningsfristen for kvote 2-ansøgere uden adgangsgivende eksamen (IKV) er 15. marts kl. 12.

Sådan søger du.

Hvis vi vurderer at du har faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med de formelle adgangskriterier, vil vi indkalde dig til et yderligere vurderingsforløb.

Vurdering

Vurderingsforløbet består af to trin.

Trin 1

En kvalifikationsprøve, som har til formål at afdække, om dine skriftlige og danskfaglige færdigheder er tilstrækkelige i forhold til pædagoguddannelsens krav. Opgaven er en 2 1/2 timers prøve på uddannelsesstedet. Den består i, at du besvarer spørgsmål til indholdet af en tekst, der belyser en del af det pædagogiske arbejdsfelt. Du begrunder og vurderer endvidere løsningsforslag til tekstens problemstilling. Opgaven løser du på uddannelsesstedets eller din egen medbragte computer. Besvarelsen afleverer du efter prøveforløbet, og den indgår i en efterfølgende samtale om din baggrund for ansøgningen.

Vi gør opmærksom på, at dokumenteret ordblindhed ikke er nogen hindring for at søge ind på pædagoguddannelsen. Du skal dog gøre underviseren opmærksom på evt. ordblindhed i forbindelse med testen.

Trin 2

Du vil blive indkaldt til en individuel vurderingssamtale på uddannelsen. Samtalen vil være en dialog om din besvarelse af casen/opgave. Desuden vil du blive interviewet med henblik på at uddybe din ansøgning og udfyldte kompetencemappe, inkl. begrundelsen for dit ønske om studievalg.

Generelle vurderingskriterier

Kriterierne for vurdering af din skriftlige ansøgning og den mundtlige samtale vil tageudgangspunkt i at afdække, om dine faglige kvalifikationer kan sidestilles med de formelle adgangskriterier.

Kriterier i forhold til besvarelse af opgave og den efterfølgende samtale, vil være at vurdere dine evner til at kunne redegøre for problemstillinger, både i forhold til det enkelte individ og på samfundsplan. Det vil blive vurderet, om du har inddraget de i teksten anvendte teorier, begreber og metoder i din skriftlige besvarelse og i samtalen. Ligeledes vil din evne til at opstille løsningsforslag om de givne problemstillinger og metoder blive vurderet.

Vurderingskriterierne tager udgangspunkt i de kompetencer, som du allerede besidder, når du søger. Det vil blive vurderet, om de kan sidestilles med de formelle adgangskriterier. På baggrund af det samlede vurderingsforløb vil vi også vurdere, om du vil kunne gennemføre uddannelsen.

Afgørelse

Umiddelbart efter den individuelle samtale vil du få besked om, hvorvidt du har fået godkendt dine faglige kvalifikationer med henblik på optagelse eller ej. Såfremt du har fået godkendt din individuelle kompetencevurdering, er du optagelsesberettiget. 
Din ansøgning vil indgå i kvote 2. 
Vi gør opmærksom på, at godkendelse af den individuelle kompetencevurdering kun gælder for pædagoguddannelsen i University College Lillebælt.

Får du ikke godkendt din kompetencevurdering af din skriftlige ansøgning, eller af det beskrevne vurderingsforløb, vil du modtage et skriftligt afslag. Det vil blive givet på baggrund af en samlet vurdering af de opstillede kriterier, der er beskrevet i ovenstående trin. I brevet vil du blive gjort opmærksom på, hvor du vil kunne modtage vejledning om uddannelse, og hvordan du kan kvalificere dig yderligere til optagelse på pædagoguddannelsen.

Ved afslag kan der udelukkende klages over retslige spørgsmål.

Klagegang

Der kan ikke klages over selve afgørelsen. Derimod kan du klage over retslige forhold i forbindelse med proceduren. Dette skal ske indenfor en frist af 2 uger fra den dag, afgørelsen er blevet meddelt. Klagen stiles til Uddannelses- og Forskningsministeriet, og skal sendes til University College Lillebælt, Optagelseshotlinen på optagelseshotline@ucl.dk.

Studiestart, ansøgningsfrist og optagelse

Studiestart:

 • Odense og Jelling: September og februar.
 • Svendborg: Februar.

Ansøgningsfrist:

 • Ansøgningsfristen for kvote 2 er 15. marts kl. 12.
 • Ansøgningsfristen for kvote 1 er 5. juli kl. 12.

Optagelse:

 • Både kvote 1- og kvote 2-ansøgere får 28. juli besked om evt. optagelse og studiestart.
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.