Om UCL

Kvalitetssystemets forankring

Kvalitetssystemet er forankret i den eksisterende organisationsstruktur og bygger på høj grad af medarbejderinvolvering.

UCL’s kvalitetssystem er forankret i den eksisterende organisationsstruktur og -kultur. Det vil sige, at kvalitetsarbejdet bygger på en høj grad af medarbejderdeltagelse og medarbejderansvarlighed.

Det vil også sige, at ledelsesansvar for kvalitetsarbejdet, herunder for opfølgning på identificerede kvalitetsudfordringer følger de eksisterende ledelsesfunktioner og -niveauer i UCL.

UCL’s kvalitetsgruppe

Mens alle drøftelser af kvalitetsresultater foregår i UCL’s eksisterende ledelses- og samarbejdsfora (ex områdeledelser, professionshøjskoleledelsen) er der oprettet et særligt forum – UCL’s kvalitetsgruppe – til at sikre faglig og administrativ sammenhæng i kvalitetsarbejdet mellem de tre uddannelsesområder (området for Sundhed, området for Pædagogik og Samfund samt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler).

Det er i dette forum, at behov for tilpasninger, udvikling af nye elementer og behov for administrativ support løbende afklares. Kvalitetsgruppen er også forum for udveksling om god kvalitetspraksis på tværs af uddannelsesområderne.

Kvalitetsgruppen består af:

 • Vicedirektør for området for Tværgående Uddannelsesudvikling
 • Uddannelseschef fra området for Sundhed
 • Uddannelseschef fra området for Pædagogik og Samfund
 • Afdelingschef fra området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler
 • Uddannelsesleder fra området for Sundhed
 • Uddannelsesleder fra området for Pædagogik og Samfund
 • Funktionsleder for studieadministration i området for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler

UCL’s enhed for Kvalitet og Evaluering sekretariatsbetjener kvalitetsgruppen. En konsulent fra ledelsessekretariatets enhed Analyse og Strategi deltager ad hoc på gruppens ca. fire årlige møder.

Ledelses- og opgaveansvar på henholdsvis uddannelses-, område- og institutionsniveau.

Kvalitetsansvar på uddannelsesniveau  

Uddannelseschefen (niveau 3) har ansvaret for uddannelseskvaliteten og for kvalitetsarbejdet på de enkelte uddannelsesudbud. Uddannelseschefen arbejder tæt sammen med de relevante uddannelsesledere om implementering af kvalitetssystemets procedurer og om at sikre velbegrundet og systematisk opfølgning på udfordringer.

Det er uddannelseschefens ansvar, at der er en velfungerende og velbeskrevet udbudslokal organisering af kvalitetsarbejdet, samt at der skabes og vedligeholdes en velfungerende kvalitetskultur.

Uddannelseschefen har konkrete opgave- og kvalitetssikringsansvar i forhold til at:

 • Sikre, at der gennemføres kvalitetssikring og -udvikling i overensstemmelse med UCL’s retningslinjer samt for, at der følges velbegrundet og rettidigt op på kvalitetsudfordringer.
 • Sikre klar ansvarsfordeling for kvalitetsarbejdet på uddannelsen, herunder at evalueringspraksis er velbeskreven og i overensstemmelse med UCL’s retningslinjer.
 • Sikre, at de uddannelsesfaglige medarbejdere har kendskab til samt efterlever krav i uddannelsens og UCL’s kvalitetssikring og -udvikling.
 • Sikre prioritering, dokumentation og implementering af uddannelsens videngrundlag i samarbejde med institutionens videnmiljøer og eksterne samarbejdspartnere
 • Sikre velfungerende evalueringsprocesser, herunder høj deltagelse, opfølgning på evalueringsresultater og drøftelser med de studerende om disse.
 • Sikre løbende brug af viden/data fra kvalitetsmålinger med fokus på evt. særlige indsatser med henblik på kvalitetsløft.
 • Udarbejde uddannelsesberetningen i overensstemmelse med beskrevne krav til ind-hold, dokumentation og proces, herunder afholdelse af dialogmøder med de studerende om status, analyse og opfølgning på kvalitetsudfordringer.
 • Afholde årlig kvalitetskonference på uddannelsen for at sikre medarbejdernes kendskab til uddannelsens kvalitetsarbejde og resultater og inddragelse i analyse og forslag til handleplan på kritiske områder.
 • Dagsordensætte uddannelsesberetningen i uddannelsesudvalget og sikre opfølgning på udvalgets drøftelser, herunder videregive uddannelsesudvalgets særlige anbefalinger til bestyrelsen.
 • Samarbejde med Kvalitet og Evaluering om monitorering af kvalitetsarbejdet, herunder levere dokumentation til intern audit.

Både de uddannelsesfaglige medarbejdere og de studerendes deltagelse i kvalitetsarbejdet er afgørende for fastholdelse og udvikling af uddannelseskvaliteten. De studerende bidrager til kvalitetsarbejdet gennem løbende dialoger med underviserne, deltagelse i studenterevalueringer, på dialogmøder i beretningsprocessen samt i UCL’s trivsels- og dimittendundersøgelser.

Uddannelsesfaglige medarbejdere i UCL har ansvar for eget kendskab til krav og processer i kvalitetssikringen og for at bidrage til uddannelsens kvalitetsarbejde i det daglige. Det betyder, at man som uddannelsesfaglig medarbejder i UCL har ansvar for løbende at inddrage de studerende i dialog om læringsmål og studieaktiviteter.

I forhold til studenterevalueringer har uddannelsesfaglige medarbejdere i UCL ansvar for at tydeliggøre forventninger til de studerende om aktiv deltagelse og for at inddrage dem i drøftelser af evalueringsresultater.

Uddannelsesfaglige medarbejdere i UCL har også ansvar for at bidrage til vurdering og forståelse af evalueringsresultater på uddannelsen, herunder medvirke til at identificere relevante handletiltag på baggrund af disse i dialog med deres nærmeste leder.

Kvalitetsansvar på områdeniveau

For hvert uddannelsesområde er det vicedirektøren (niveau 2), der har det overordnede ansvar for uddannelseskvaliteten og for realisering af UCL’s strategiske målsætninger.

Vicedirektøren har ansvar for at monitorere, at uddannelserne gennemfører kvalitetssikring og -udvikling i overensstemmelse med UCL’s retningslinjer og for, at der gennemføres velbegrundet og rettidig opfølgning på kvalitetsudfordringer på uddannelses- og område-niveau.

Vicedirektøren har en aktiv rolle og konkrete kvalitetssikringsansvar i forhold til at:

 • Vurdere og godkende uddannelsernes evalueringspraksis.
 • Vurdere og godkende uddannelsernes arbejde med sikring af videngrundlag.
 • Vurdere og godkende uddannelsesberetninger, herunder både analysen af kvalitets-udfordringer og eventuelle handletiltag til håndtering af kvalitetsudfordringer.
 • Sikre opfølgning på resultater af Evaluering af hele uddannelser i dialog med den ansvarlige uddannelseschef.
 • Udarbejde områdeberetningen, herunder vurdere behov for samt initiere eventuel opfølgning på kvalitetsudfordringer i dialog med områdets uddannelseschefer.
 • Sikre dialog om kvalitetsudfordringer og -resultater med uddannelseschefer i området, herunder deltage i de årlige kvalitetskonferencer på uddannelserne.
 • Bidrage til den strategiske opfølgning på kvalitetsarbejdet på institutionsniveau, herunder indgå i dialog med UCL’s rektorat om status og kvalitetsudfordringer.
 • Samarbejde med Kvalitet og Evaluering om monitorering af kvalitetsarbejdet på uddannelserne i området.

Kvalitetsansvar på institutionsniveau

Det overordnede politiske ansvar for kvalitetssikring og -udvikling af UCL’s uddannelser er forankret i rektoratet (niveau 1).

UCL’s prorektor er institutionens øverste ansvarlige for uddannelsernes kvalitetssikring og -udvikling. Det er prorektor, som godkender områdeberetningerne forud for udarbejdelsen af institutionsberetningen.

På institutionsniveau er det rektor, som har ansvar for kvaliteten i UCL. Rektor er ansvarlig for den årlige institutionsberetning, herunder de strategiske handleplaner, der fremlægges for bestyrelsen.

Strategiske drøftelser af uddannelseskvaliteten på institutionsniveau gennemføres løbende i professionshøjskoleledelsen, der udover rektoratet, består af UCL’s fire vicedirektører.

Udover den skriftlige ledelsesinformation, som disse drøftelser baserer sig på, deltager både UCL’s rektorat og vicedirektører i årlige drøftelser af uddannelseskvaliteten på kvalitetskonferencerne på de enkelte uddannelsesudbud.

Det er UCL’s bestyrelse, som endeligt fastsætter institutionens strategiske mål og godkender beslutninger om UCL’s uddannelsesportefølje. UCL’s bestyrelse inddrages mindst en gang årligt i drøftelse af status på kvalitetssikringsområdet. Det er bestyrelsen, som godkender og tager beslutning om opfølgning på den årlige institutionsberetning

Mere om Organisering og ansvar
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.