Videncenter Print Send Gem som PDF

Anvendt Sundhedsforskning

Forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet “Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen”.

Anvendt Sundhedsforskning forsker i og formidler viden på baggrund af forskningsprogrammet ”Tæt på og sammen med borgeren i det fremtidige sundhedsvæsen” inden for genstandsfeltet “Sundhed, krop, kultur og samfund i et tværvidenskabelig og tværfagligt perspektiv.”

Forskning inden for 5 delprogrammer

Baggrunden for at etablere forskningsprogrammer er at bidrage til udvikling og forbedring af sundhedsvæsenet og velfærdssamfundets ydelser samt et behov for at udvikle viden, der kan sikre, at fremtidens sundhedsuddannelser baserer sig på forskningsbaseret viden og kompetencer til virksomhed i en foranderlig sundhedspraksis.

Programmet er opdelt i 5 delprogrammer og indeholder forskning og udviklingsprojekter fra alle sundhedsuddannelsernes forskellige genstandsfelter:

I bestræbelsen på at skabe sammenhængende indsatser for borgere og patienter på tværs af fag og sektorområder medtænkes sundhedsteknologiske muligheder i alle delprogrammer og projekter.

Tilsvarende indgår refleksioner over borgerrettet og patientrettet forebyggelse og sundhedsfremme med de sundhedsprofessionelle tæt på og sammen med borgeren, hvor også pårørende og socialt netværk er vigtige aktører med kompetencer i forhold til borgerens egen sundhed.

I forskningsprogrammet tilstræbes partnerskabsaftaler som afsæt for eksternt forskningssamarbejde med udvikling af viden i samspil med regioner, kommuner, virksomheder og frivillige organisationer såvel nationalt som internationalt.

Nationale og internationale samarbejdspartnere

Anvendt Sundhedsforskning har et omfattende samarbejde med nationale og internationale partnere; universiteter, offentlige og private organisationer. Anvendt Sundhedsforskning udbyder planlagte præ-ph.d.-forløb for alle ansatte i Området for Sundhedsuddannelser. Studerende i Området for Sundhedsuddannelser tilbydes deltagelse i afdelingens forsknings- og udviklingsprojekter.

Centrets projekter

Ph.d.-projekt

At Your Service. Sundhedshus som grænsekrydser i det nære sundhedsvæsen
Projektperiode: 2014-2017

Projektet skal skabe ny viden om, hvordan design af serviceydelser kan understøtte grænsekrydsende innovationsfællesskaber som organisering i sundhedshuse.

Det ambulante møde i et sundhedsvæsen under forandring
Projektperiode: 2015-2017

Projektet undersøger, hvilken betydning sygeplejerskers praktiseren, positionering og forhandling af det ambulante møde har for deres forståelse af sygepleje og sygepleje som profession.

I dødens nærvær
Projektperiode: 2010-2015

En kvalitativ undersøgelse af, hvordan patienter på hospice og deres pårørende forholder sig til eksistentielle aspekter af livet tæt på døden.

Knæskader hos børn og unge - Svendborgprojektet
Projektperiode: 2011-2015

Projektet skal skabe ny viden om prædiktorer for knæskader hos 9-15-årige folkeskoleelever med særlig fokus på, hvilken betydning hypermobilitet har for knæskader.

Livet med hjertesvigt – deltagernes erfaringer med familiefokuseret sygepleje
Projektperiode: 2014-2016

Projektet skal belyse interventionen Familiefokuseret sygepleje oplevet af familier og sygeplejersker og afgøre, om den kan implementeres på 3 hjertesvigtklinikker i Danmark.

Livet med hjertesvigt – erfaringer med familie fokuseret sygepleje
Projektperiode: 2014-2016

Projektet skal belyse hvordan interventionen ”Familie fokuseret sygepleje” opleves af de familier der deltager samt sygeplejerskerne der udfører interventionen for i sidste ende at afgøre om det kan implementeres i en travl hverdag på tre hjertesvigtklinikker i Danmark.

Mentalt sundhedsperspektiv på børns dobbeltsorg ved forældres skilsmisse og forælders død
Projektperiode: 2016-2019

Projektet skal skabe ny viden om børns dobbeltsorg ved forældres skilsmisse og efterfølgende forælders død, samt deres behov for støtte.

Patienter og pårørendes opfattelser af bæltefikseringer i retspsykiatrien
Projektperiode: 2015-2018

Formålet er at udvikle viden om, hvad der karakteriserer den mening retspsykiatriske patienter og pårørende tillægger opfattelser af situationer før, under og efter bæltefikseringer samt deres perspektiver på, hvad der kan reducere antallet og varigheden heraf.

Reduction of mechanical restraint in forensic psychiatry
Projektperiode: 2015-2018

Projektet undersøger, hvad der kendetegner patienter og pårørendes opfattelser af situationer før, under og efter bæltefikseringer i retspsykiatrien, med henblik på at reducere brugen af tvang.

Anvendt forskningsprojekt

Brugerinvolvering og aktivitetsbaseret træning til patienter med neuroonkologiske lidelser
Projektperiode: 2014-2016

Projektet skal skabe ny viden om indhold, form, timing og intensitet af aktivitetsbaseret og specialiseret rehabilitering til patienter med neuroonkologiske lidelser set ud fra et brugerperspektiv.

Familiesygepleje i en onkologisk afdeling - Familiesamtaler
Projektperiode: 2014-2016

Sygdom i familien gør relationer synligere end i den almindelige hverdag. Når et familiemedlem bliver syg, dør eller drager omsorg for et andet familiemedlem, påvirkes hele familien.

ICF, evidens, diskurser og apopleksiramtes egne erfaringer i tværsektorielle rehabiliteringsforløb.
Projektperiode: 2012-2015

Styrkelse af rehabilitering gennem ny viden om sammenhæng mellem valg af fokus i evalueringer af funktionsevne hos patienter med apopleksi og erfaringer med oplevelse af egen deltagelse.

Informations- og kommunikationsteknologier i en global model for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade
Projektperiode: 2014-2016

Projektet skal skabe ny viden om at inddragelsen af relevant informations- og kommunikationsteknologi som et vigtigt bidrag til selve rehabiliteringen, og til at lette overgangene fra sygehus til kommune, samt til at borgeren kan genoptage en aktiv og selvstændig hverdag efter en hjerneskade.

Livshistorie, livsværdier og livskvalitet for den glemsomme borger
Projektperiode: 2014-2015

Projektet omhandler hvorledes man kan omstille sig og udvikle en ny praksis – for livskvalitet blandt demente borgere med udgangspunkt i borgerens livshistorie.

Innovationsprojekt

Den Diagnostiske Samarbejdspartner
Projektperiode: 2015-2016

Projektet har til hensigt at skabe et modul 13 forløb på professionsbacheloruddannelserne – udarbejdet på Bioanalytikeruddannelsen UCL. Projektet skal give et blik ind i, hvad en bioanalytikers kompetencer kan bidrage med i et sundhedsfagligt og tværprofessionelt perspektiv.

Udviklingsprojekt

Evaluering af medbehandleruddannelse til forældre med et spiseforstyrret barn
Projektperiode: 2014-2016

Projektet skal skabe ny viden om hvilke kompetencer forældrene erhverver sig ved deltagelse i medbehandlerkursus med henblik på at mestre hverdagslivet med et spiseforstyrrelsesramt barn.

Familiens oplevelse og erfaring med faser i demenssygdommen
Projektperiode: 2013-2015

Projektet skal identificere betydningsfulde hændelser i et demensforløb, med udgangspunkt i den pårørendes behov og ressourcer, hvorudfra der kan konstrueres en faseinddeling.

Frafiltrering af spredte stråler – nu med software?
Projektperiode: 2016

Canon har udviklet en ny software, som vi er de første til at afprøve, for at teste billedkvalitet og mulighed for nedsættelse i stråledosis ved pelvis-optagelser.

Procesevaluering: Familiefokuserede sundhedssamtaler i kræftregi
Projektperiode: 2016-2019

Projektet skal skabe ny viden om optimering af det professionelle samarbejde med familier der lever med kræft for at sikre overgangen mellem sektorer og bedre støtte til patienten og de nærmeste.

Sammenligning af optimerede digital radiografi-systemer
Projektperiode: 2012-2016

Projektet skal skabe gennemsigtighed for brugerne og bidrage til den billeddiagnostiske kvalitetssikring ved at sammenligne nutidens mest anvendte digital radiografi–modaliteter ift. røntgen-optagelser af hånd, thorax og pelvis.

Samtale om tab og livsmod - for dig som har mistet
Projektperiode: 2015-2018

Treårigt implementeringsprojekt til udvikling af forebyggende indsats for ældre efterladte ved tab af ægtefælle eller samlever i Vejle Kommune.

SEMAR-software: Reduktion af metal-artefakter i CT
Projektperiode: 2015-2016

Projektet skal skabe ny viden om, hvordan en nyudviklet software i stedet for at øge stråledosis kan bruges til reduktion af metal artefakter ved CT undersøgelser.

EU-projekt

Interkulturel kommunikation i tværprofessionelle teams af sundhedspersonale
Projektperiode: 2015-2017

Projektets formål er at udvikle, validere og udbyde online undervisningsforløb i interkulturel kompetence og patientsikkerhed for sundhedsprofessionelle.

Masterspeciale

Når det spiller…
Projektperiode: 2015

Projektet undersøger forholdet mellem klinikkens forventninger til studerende, der kommer i klinisk praktik og studerendes egen opfattelse af disse forventninger.

Sammenligning og optimering af dosis og billedkvalitet ved CT-protokoller af tho-rax/abdomen-scanninger
Projektperiode: 2015-2016

At optimere dosis og billedkvalitet for CT-scanninger af lunger og maveregion med henblik på at øge kvali-teten i udredningen på nationalt plan. Projektet er forankret i Region Syddanmark.

Kontakt
Forskningsleder
Ulighed i sundhed
Kronisk sygdom, aldring og flere gode leveår
Rehabilitering
Evidensbaseret praksis
Conrad - Forskning i radiografi
Sundhedsteknologi
Områdekoordinator, Vejle
Områdekoordinator, Svendborg
Forskningsprogram 2015-17 Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter
Liste over videnskabelig formidling i 2015
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.