Videncenter Print Send Gem som PDF

Anvendt Velfærdsforskning

Centret arbejder med velfærdsudfordringer i et tværprofessionelt perspektiv i relation til de samfundsfaglige, pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser.

Anvendt Velfærdsforskning undersøger og bidrager med viden om de muligheder og udfordringer velfærdsamfundet giver, både i forhold til borgerne og i forhold til professionsfeltet og velfærdsinstitutionerne.

Viden om professionernes arbejde i velfærdssamfundet

Forskningen fokuserer på centrale og aktuelle problemstillinger i praksis, hvor professioner, borgere, forvaltninger, teknologier, inklusions- og eksklusionsmekanismer indgår i komplekse samspil.

Vi forsker og formidler viden i samarbejde med professionelle og andre relevante aktører i det omgivende samfund så som kommuner, institutioner og frivillig organisationer.

Forskningsprojekterne tager afsæt i de fagprofessionelles eller borgerens (børn, unge, voksne, ældre) egne oplevelser, erfaringer og behov med henblik på at generere viden til professionsfeltet.

Afdelingens forskere indgår i tæt samarbejde med praksis om at formulere og skabe forskningsprojekter. Derved sikres, at den producerede viden opleves som relevant og direkte omsættelig til praksis.

Forskningsindsatsen er organiseret i 3 programmer:

Centrets projekter

Anvendt forskningsprojekt

Børn og unge på tværs
Projektperiode: 1. august 2013-1. marts 2015

Forskningsoversigt og undervisningsmateriale om tværprofessionelt arbejde med børn og unge i udsatte positioner til brug i professionshøjskolerne.

Børn og unges netværk – et fælles ansvar
Projektperiode: 2014-2018

Forskningsprojektet sætter fokus på, hvordan voksne kan arbejde sammen om at styrke børns og unges relationer og netværk, når de bor udenfor eget hjem.

Hvad betyder anvendelsen af velfærdsteknologi for den enkelte borger, de pårørende og personalet?
Projektperiode: 2014-2017

Projektet har til formål at skabe viden om borgere, pårørende og personalets erfaring med anvendelse af velfærdsteknologi.

Konflikter og inklusion
Projektperiode: 2014-2018

Projektet undersøger, hvad konflikter i skolen betyder for eksklusions- og inklusionsprocesser – med særligt henblik på børns deltagelse i skolens læringsfællesskaber.

Konflikter om børns skoleliv
Projektperiode: 2014-18

Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i skolen ved at undersøge samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere, skoleledere, forvaltningspraksis og lovgivning.

Risiko og beskyttelse blandt børn og unge med selvmordsadfærd
Projektperiode: 2014

Projektet identificerer specifikke mål for risiko- og beskyttelsesvurdering i det daglige behandlingsarbejde af selvmordstruede med henblik på intervention og bedre ressourceudnyttelse.

Samarbejde om læringsfællesskaber
Projektperiode: 2014-2018

Forskningsprojektet sætter fokus på professionelles samarbejde om læringsfælleskaber i forbindelse med inddragelse af specialviden- og ressourcer i skolens almene undervisning.

Sammen alene. En lærers arbejde med inklusion
Projektperiode: august 2013–marts 2014

Forskningsprojektet undersøger, hvordan folkeskolelærere håndterer inklusionsopgaven sammen med standardiseringskrav fra fx Fælles Mål.

Skolegang og fritidsliv for børn og unge bosat uden for eget hjem
Projektperiode: 2013-2015

Projektet undersøger, hvordan professionelle støtter børn og unge, der bor uden for eget hjem, i at blive inkluderet i skole- og fritidssammenhænge.

Specialviden i det almenpædagogiske område
Projektperiode: 2014-2015

Forsknings- og udviklingsprojekt, der undersøger, hvordan lærere og pædagoger i skolen kan bruge kommunens specialviden og ressourcer i deres pædagogiske arbejde med at styrke alle børns deltagelse i fællesskaber.

Unge i overgangen mellem psykiatrisk hospital og folkeskolen
Projektperiode: Efteråret 2013

Casebaseret studie, der undersøger, hvordan 2 unge oplever overgangen mellem hospital og skole, og hvordan professionelle arbejder sammen for at lette denne overgang.

EU-projekt

Games4Health
Projektperiode: 2012-2014

EU-projekt, der udvikler værktøjer til den kliniske praksis, som ved brug af spilteknologi kan motivere og involvere patienter i egen bedring.

Innovationsprojekt

InnoEvent
Projektperiode: Årligt tilbagevendende

Årligt tilbagevendende samarbejde med Odense Universitetshospital om udvikling af innovative løsninger på velfærdsteknologiske udfordringer.

Ph.d.-projekt

Lærerfaglighed set i forhold til samarbejde og konflikter i skolens læringsfællesskaber
Projektperiode: 2014-2017

Ph.d.-projektet undersøger gennem observationer og interview læreres pædagogiske udviklingsarbejde i forhold til at skabe meningsfulde sociale rammer om det faglige indhold.

Skøn i den sociale praksis i arbejdet med Case management metoden
Projektperiode: 2016-2019

Projektet har fokus på det tværfaglige samarbejde, som det kommer til udtryk i arbejdet med Casemangement metoden, samt hvilken betydning det har for det (tvær) faglige skøn, som udfoldes i beslutnings- og refleksionsprocesser i den daglige praksis.

Velfærdsinnovation og borgerinddragelse i det sociale arbejde med udsatte borgere
Projektperiode: 2014-2017

Projektet undersøger, om velfærdsinnovative tiltag virker på udsatte-området, og om borgerinddragelse er et effektivt innovationsredskab inden for området.

Velfærdsteknologiske løsninger i den kommunale sundhedspraksis i et empowerment perspektiv
Projektperiode: 2014-2017

Projektet undersøger, hvad indførelse af velfærdsteknologier i den kommunale sundhedspraksis betyder for relationerne mellem borgere og professionelle.

Udviklingsprojekt

Trivselspiloter
Projektperiode: 2011-2015

I projektet udvikles et tilbud, hvor frivillige kan støtte borgere i en svær situation til at kunne agere i eget liv og opnå øget livskvalitet.

Kontakt
×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.