Ph.d.-projekt Print Send Gem som PDF

Livet med hjertesvigt - erfaringer med familiefokuseret sygepleje

Projektet har undersøgt effekten af familiefokuseret sygepleje. Undersøgelsen omfattede patienter, sygeplejersker og pårørendes oplevelse af interventionen.

ProjektansvarligBarbara Voltelen
Projektperiode2013-2015
ProjektpartnereSyddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
UCLSygeplejerskeuddannelsen

Hvad er effekten af familiefokuseret sygepleje?

Målet for afhandlingen har været at undersøge, hvordan en specifik familieintervention i form af fokuserede familiesamtaler opleves. Både hos sygeplejerskerne, der udfører samtalerne, og familierne der deltager.

Ph.d.-afhandling har desuden kortlagt de etiske udfordringer, der er forbundet med at interviewe mennesker med tætte relationer samtidig.

Et værktøj til at hjælpe hele familien

Når én i familien rammes af hjertesvigt er det ikke kun patientens liv, der påvirkes, men tillige livet for de personer der har tætte relationer til den syge.

Mange patienter og pårørende udtrykker et ønske om at blive inkluderet og medinddraget i behandlings- og rehabiliteringsforløbet. Imidlertid er det uklart, hvilke metoder for medinddragelse der fungerer bedst.

Pårørende til alvorligt syge udgør en støtte, men de er også selv er i risiko for at udvikle symptomer på stress, depression og social isolation.

Fokuserede familiesamtaler kan være et værktøj til at hjælpe familien igennem den svære tid.

Projektets 3 delstudier

  1. Kvalitativ indholdsanalyse af 34 dokumentationsmapper, der beskriver de individuelle problemstillinger, som samtalerne er rettet imod, og hvorledes de forsøges afhjulpet.
    Anvendes som afsæt for et fokusgruppeinterview med projektsygeplejerskerne mhp. overordnet indsigt i projektsygeplejerskernes erfaringer med familiefokuseret sygepleje.
  2. Systematisk litteraturgennemgang til belysning af udfordringerne forbundet med at interviewe mere end 1 person på samme tid.
  3. Interview med ca. 15 hjertesvigtpatienter og deres nærmeste pårørende om erfaringer med deltagelse i familiefokuseret samtale.

Se en video fra Barbara Voltelens ph.d.-forsvar herover.

Projektansvarlig
Sygeplejerskeuddannelsen

Uddanner professionsbachelorer og bidrager til udvikling af praksis i samarbejde med private og offentlige institutioner.

×

Send til en ven

Modtageradresse, dit navn og din emailadresse skal som minimum være udfyldt.
Beskeden er sendt.